Седмица преди 31 март, когато е последният срок за подаване на декларациите за корпоративен данък, в офиса на НАП в Русе вече са приети 6530 отчета - с близо 500 повече от същия период на 2013 г. Прави впечатление, че 68% от фирмите - 4450, са ги подали по интернет, което е с 10% повече от получените електронни декларации по същото време на миналата година. Само в отминалите 2 почивни дни по интернет са пристигнали 287 декларации, съобщи НАП-Русе.
Дружествата, които подадат декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис, ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв. До тази дата трябва да бъде платен и самият данък.
Заедно с годишните декларации за облагане с корпоративни данъци дружествата са задължени да подават и годишни отчети за дейността. Те могат да изберат къде и как да го направят - по електронен път в Националния статистически институт, задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП.
Декларация подават всички търговски дружества - юридически лица, независимо от това дали са осъществявали дейност през 2013 г. Фирмите, които не са извършвали дейност през миналата година, подават отделен формуляр - образец 1010а. Те не подават годишен отчет за дейността.
Декларацията за облагане с корпоративни данъци се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалното поделение на НАП по регистрация. Тя може да се подаде и по пощата с обратна разписка или в 17 пощенски станции в Русенска област, където служителите на „Български пощи“ издават входящ номер.
Все повече русенски фирми използват интернет и за плащане на корпоративния си данък. Плащането по този начин изисква дебитна карта, регистрация в системите ePay или eBg и в сайта на НАП - www.nap.bg  В неговата рубрика „Плащане“ има списък на номерата на банковите сметки  на НАП и указания за плащането на данъци и осигуровки по електронен път.
Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.