Писмо до собственика на новата Стъклена будка на бул.“Липник“ Веселин Ставров изпрати единият от концесионерите на спирките на градския транспорт Владимир Гергински, изп.директор на „Национална Агенция Разпространение“ АД. Ето какво гласи кореспонденцията:
На основание сключен договор с Общински съвет–Русе представляваното от мен дружество е концесионер за срок от 15 години на части от имоти – публична общинска собственост, върху които са разположени 130 бр. спирки на масовия градски транспорт на територията на град Русе /Зона 1/. В нея попада и спирка №16 „Подстанция север“, в прилежащата площ на която е разположена т.нар. „Стъклена будка“. По силата на договора на „Национална Агенция Разпространение“ е предоставено правото на експлоатация, но чрез изграждане на  спирките като обекти по см. на чл. 56 ЗУТ по одобрен от Концедента типов проект.
Не можем да се отклоним от задълженията си по концесионния договор. Посочената от Вас възможност за прехвърляне на правото на експлоатация на концесионните обекти на трети лица може да се приложи само за изградените от концесионера обекти по одобрен за концесията от Община Русе типов проект. При желание от Ваша страна, можем да обсъдим възможността за предоставяне на правото на експлоатация под формата на франчайз на павилиона за търговия с печатни произведения и пакетирани стоки, който съгл. Приложение № 1 към Договора е предвиден за поставяне в рамките на концесионната площ на спирка №16 „Подстанция-север“.