Планира се въвеждането на единни тарифи за издаването на разрешителни за строителство и други аналогични услуги, свързани със строителството. Ще се въведат и единни правила и норми за устройственото планиране, ще се дефинира отговорността на всички участници в инвестиционния процес и ще се намали административната тежест върху инвеститорите и строителите.
Промените ще залегнат в новия законодателен пакет, който се подготвя съвместно от Министерството на инвестиционното проектиране с браншовите камари. Текстовете на три нови закона - за териториалното устройство, за градоустройството и за инвестиционния процес в строителството, в следващите дни се очаква да бъдат публикувани за обсъждане от гилдията. Има вероятност новите закони да влязат за разглеждане в Народното събрание още през есента, стига дотогава да са приключили всички обсъждания и съгласувателни процедури.
За разделяне на градоустройствения процес от инвестиционния се заговори още миналата година, след като новото правителство обяви, че ще има специално строително министерство. На тази основа ще се подготвят и облекченията на регулационните режими.
Основните пречки пред инвеститорите у нас са лошата инфраструктура и режимите за издаване на съответните разрешителни за строителство. Целта на администрацията е с новия пакет закони да се облекчат процедурите, да се съкратят сроковете и да се намали и финансовата тежест за инвеститорите, които в момента нямат ясна представа колко би им струвала подготовката на самите проекти за реализация.
Предвижда се в урбанизационните закони да се заложи участие на гражданите в подготовката на градоустройствените проекти. В строителния закон пък ще се въведе персоналната отговорност на всички участници в инвестиционния проект - инвеститорът, проектантът, надзорът, техническите служби и т. н., ще се намали обемът изискуеми документи за одобряването на проектите и ще се съкратят сроковете за издаването на разрешението за строеж. Така ще се намалят и предпоставките за незаконното строителство.
Планират се и промени при организацията на архитектурните конкурси, както и допълнителни поправки в Закона за кадастъра и имотния регистър. Отделно вече е подготвен правилник за обществените поръчки в строителството, който ще влезе в сила, след като приключи гласуването на последните промени в Закона за обществените поръчки.
Планира се и подготовката на подобен правилник за обществените поръчки за проектиране. Сегашният Закон за устройството на територията (ЗУТ) е променян повече от 60 пъти, което налага цялостна законодателна реформа и въвеждането на компактно законодателство. Изискванията на новите европейски директиви са въведени у нас с подзаконови нормативни актове. Същевременно законите ни са останали тромави и вече не отговарят на новите европейски изисквания.
Междувременно парламентът ще трябва да гласува още една промяна в ЗУТ, която облекчава строителния процес. Министерството на инвестиционното проектиране е постигнало съгласие да отпаднат съгласувателните процедури с Министерството на околната среда за строителство на сгради от четвърта, пета и шеста категория върху урбанизирани територии. В момента се изисква екологична оценка за строителството в населени места, като в някои случаи се стига и до оценка за въздействието върху околната среда. Текстовете са внесени за разглеждане от Министерския съвет, като се очаква да бъдат одобрени от Народното събрание до края на тази пленарна сесия.