Общинският съвет от групата на ПП ГЕРБ-Русе Росица Георгиева входира питане до кмета Пенчо Милков по повод одобрен и финансиран с над 4 млн. лева проект за изграждане на нов допълнителен корпус към СУ „Васил Левски”. Средствата за проекта са осигурени от Министерство на образованието по програма, изготвена от Община-Русе по съответната процедура. Целта на планирания нов корпус е да създаде условия обучаващите се в най-голямото русенско училище 1393 деца да минат на едносменен режим на посещение на учебните занятия, а не както е в момента на две смени.

Планът, изготвен от директора на СУ „Васил Левски” е от 2019 година, а проектното предложение е одобрено на 09.11.2020 г. Осигурени са и средства в размер на 4 026 643, 27 лв за изграждане на нов учебен корпус. Въз основа на одобреното проектно предложение е проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Изграждане на нов учебен корпус в СУ „Васил Левски“ – Русе. Избран е изпълнител и от месец май 2022 година с него е сключен договор.

Видно от интернет страницата на Министерството на образованието и науката, в списъка на одобрените за 2024 година държавни и общински училища за изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи, на 30 позиция е вписано СУ „Васил Левски“.

Въпреки изминалите две години от избора на изпълнител и сключен договор, допълнителен корпус към училището няма изграден. В тази връзка Росица Георгиева отправя следните въпроси към кмета на Русе:

1. При наличието на отпуснати от държавата средства, проведена обществена поръчка и сключен договор с изпълнител на 05.05.2022 г., защо не е започнало строителството на нов учебен корпус към СУ „Васил Левски“ – Русе?

2. Има ли издадено разрешително за строеж?

3. При наличието на осигурени средства от държавата и сключен договор с изпълнител, възнамерява ли Община Русе да построи нов учебен корпус към СУ „Васил Левски“ – Русе и по този начин да изпълни своите задължения, които е поела пред министерството на образованието и науката, за осигуряване на едносменен режим на обучение?

4. След като към момента не е започнало строителството на нов корпус - кога и в какви срокове ще създадете необходимите условия полудневната организация на учебния ден в СУ „Васил Левски“ – Русе, за 1393 ученици, да се осъществява преди обяд?

5. Възнамерявали община Русе да се откаже от строежа на нов учебен корпус към СУ „Васил Левски“ – Русе и да пренасочи част от учениците от I до VII клас да се обучават в ОУ „Никола Обретенов“ и ОУ „Алеко Константинов“, за да може учениците, които ще останат в СУ „Васил Левски“ да се обучават на едносменен режим?

Росица Георгиева настоява за писмен и устен отговор от общинската администрация, които се очаква да бъдат получени на предстоящата сесия на Общински съвет - Русе.