През 2023 г. се наблюдава тенденция на намаляване на средногодишната стойност на замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ) на атмосферния въздух на Смолян, както и снижение на броя на дните с наднормени стойности на запрашаване. Това се посочва в отчет на Община Смолян по програмата за намаляване нивата на ФПЧ за миналата година. И по двата показателя – средногодишна стойност на концентрацията на ФПЧ и брой на дните с превишения, Смолян вече е в рамките на допустимите норми за качество на въздуха, коментира за БТА Екатерина Гаджева, директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Смолян. Изпълнението на проект за замяна на над 2580 печки на дърва и въглища с нови щадящи природата отоплителни уреди се посочва от Община Смолян като един от факторите за подобряване състоянието на атмосферния въздух.
Средногодишната концентрация на ФПЧ във въздуха на Смолян през 2023 г. е намалена до 28,47 μg/m3 , докато през предходната година е била 31,32. Дните с превишения на запрашаването са 32 за цялата година, което е в границите на нормите. Най-висока концентрация на фини прахови частици – 94,91 при норма 50, е измерена на 1 януари 2023 г.  В годишния отчет на общината се посочва, че през пролетните и летните месеци, средномесечната концентрация на ФПЧ е в норма. Данните за замърсяването на въздуха на Смолян за последните 10 г. показват трайна тенденция на намаление на запрашаването. През 2014 г. са регистрирани 119 дни с превишени стойности на концентрацията на ФПЧ, а през 2015 г. средногодишната концентрация достига 50,17 при норма 40. 
Най-голям източник на емисиите на ФПЧ в Смолян е битовото отопление, се посочва в общинския отчет. Като успешна мярка за подобряване състоянието на въздуха, от Община Смолян посочват проекта с европейско финансиране за замяна на замърсяващите околната среда стари печки на въглища и дърва. Общо 2160 домакинства са получили през 2023 г. безвъзмездно нови отоплителни уреди – 1399 домове вече са с климатици и 761 с печки с пелети.  Замяна на опесъчаването в централната градска част през зимните месеци с химически препарати се определя от общинарите като друга причина за подобряване на показателите на въздуха на Смолян. Отчетът за изпълнение на програмата за намаляване нивата на ФПЧ  предстои да бъде разгледан на следващото заседание на Общинския съвет.