Членове на съдийската и прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет (ВСС) обсъдиха актуални въпроси за съдебната реформа с представители на Европейската комисия (ЕК). Това съобщиха от пресцентъра на ВСС.
Магистратите проведоха онлайн среща чрез видеоконферентна връзка с представители на Европейската комисия по Механизма за върховенство на закона. От страна на съдийската колегия участваха Атанаска Дишева, Даниела Марчева и Вероника Имова, а от прокурорската колегия – Калина Чапкънова. Европейската комисия бе представена от Георги Ганчев - дирекция „Правосъдие и потребители“, Томас Гарсия - Генерален секретариат, Корнел де Шамп - дирекция "Вътрешни работи", както и представител, отговарящ за националния план за възстановяване и устойчивост, уточниха от ВСС. 
Основна тема на срещата бе конституционната реформа и произтичащите от нея промени в структурата и правомощията на Висшия съдебен съвет. Членовете на колегиите изразиха становища и съображения, във връзка с определяне състава на ВСС и ВПС, вкл. въведеното съотношение на парламентарната и професионалната квота, както и рисковете от политическо влияние в прокурорския съвет. Коментирани бяха проблемните моменти, произтичащи от закриването на пленума на ВСС, неуредената правосубектността на двата съвета, правомощията на тяхното общо събрание и участието на членове на ВСС в работната група за изготвяне на нов Закон за съдебната власт.
Представителите на Европейската комисия бяха запознати със статистически данни и основните моменти, свързани с провеждането на конкурсни процедури за повишаване в длъжност в по-горните нива съдилища. Разяснени бяха предприетите мерки и установената трайна практика от съдийската колегия за осигуряване на по-голяма бързина и ритмичност, вкл. чрез института за предварително изпълнение решенията на колегията. Коментирани бяха въпроси, свързани с провеждане на процедури за преместване на съдии заедно с щата им от по-ниско в по-високо натоварени съдилища, както и за командироването на съдии. 
Представителите на Европейската комисия поискаха информация и коментар относно прилагането на механизма за отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор и неговите заместници. Обърнато бе внимание върху избора и назначаването на ad hok прокурор от прокурорската колегия и възможностите за контрол върху неговите решения. В хода на дискусията бяха направени и коментари за предприетите действия във връзка с информацията за оказан натиск и евентуална свързаност на магистрати със случая „Мартин Божанов – Нотариуса“, информираха още от ВСС.
На 15 февруари парламентът уважи ветото на президента Румен Радев върху промените в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с които до избирането на Висш съдебен и Висш прокурорски съвет, създадени с измененията в Конституцията, ще продължи да работи сегадействащият ВСС и Пленум. След това на 21 февруари правната комисия в парламента гласува на второ четене промените в Наказателно-процесуалния кодекс. Депутатите от комисията записаха, че съдийската и прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет при изпълнение на функциите им на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет са юридически лица. Те ще бъдат представлявани от един от изборните им членове. Това ще става с решение на съответния съвет. Съдийската или прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет заместват пленума на досегашния Висш съдебен съвет (ВСС) във всички права и задължения по сключените договори, гласуваха още депутатите.