Общинският съвет на Видин прие бюджета на общината за 2024 г. Той бе подкрепен от 23-ма общински съветници. Бюджетната рамка е в размер на над 90 млн. лв. Заложените основни приоритети са свързани с благоустрояване на населените места и индустриализация, като и инвестиции за по-чист въздух, повече социални услуги и грижа за възрастните хора, спорт, култура и туризъм. Това стана известно на проведеното обществено обсъждане в края на януари т.г.
Зам.-кметът „Финансово-стопанска дейност бюджет и икономическо развитие“ Цветомира Илиева призова бюджетът да бъде приет както е заложен, без корекции и промени, а на следващи заседания може да бъде актуализиран в зависимост от внесените предложения. "Трябва да се направи анализ и внимателно да се обсъди всяко едно допълнително предложение, което ще бъде отразено в този бюджет. Винаги сме се съобразявали с това, което е било в полза на населението", допълни тя.
Бюджетът на община Видин за 2024 г. е рекордно висок, подчерта общинският съветник от управляващата местна коалиция СДС Генади Велков. Голямото предизвикателство е да успеем да оползотворим капиталовите разходи и огромните средства, които са предвидени за следващите години, каза още той. Има нарастване във всички сфери, а нашата задача е да следим и упражняваме контрол, за да бъдат изпълнени всички неща, заложени в бюджета, обясни Велков.
От групата на ГЕРБ гласуваха с „въздържал се“. Тихомир Станчев от ГЕРБ обясни, че в бюджета има неясноти. Не става ясно как са образувани цените за асфалтиране на улиците, след като няма проекти. Ако е наложена санкция на фирмата-изпълнител на бул. "Панония", къде в бюджета са заложени тези средства? Разпределението на средствата за населените места не е направено обективно, уточни Станчев.
На заседанието бяха приети Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2024 – 2026 година и Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г. Общинските съветници одобриха поемане на дълг за осигуряване на финансиране на проекта за изпълнение на енергоспестяващи мерки за достигане на сграда с близко до нулевото потребление в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“. Местният парламент гласува и предоставяне на две помещения за безвъзмездно ползване за нуждите на Регионалната картотека на медицинските експертизи към Регионална здравна инспекция – Видин, и на двуетажна сграда, публична общинска собственост, за нуждите на Фондация „Подкрепа за реализация“.