Областният управител на Добрич Йорданка Костадинова върна за ново гласуване приетите на заседание на Общински съвет - Добрич в края на месец януари изменения в Правилника за организация на дейността на Общински съвет – Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОСДНКВОА). Това сочи заповед, публикувана на сайта на Областна администрация - Добрич. В основата на върнатото решение са членовете, които касаят възнаграждението на общинските съветници, е видно още от заповедта. 
Според областният управител с така направените изменения на разпоредбите на чл. 19, ал. 2 и чл. 24, ал. 4 от ПОДОСДНКВОА, общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец надхвърля максимално допустимия по закон размер на възнаграждението на общинските съветници, което е 70 процента от брутната работна заплата на председателя на Общинския съвет, според Закона за местното управление и местната администрация. Това е така, тъй като общинските съветници получават 55 на сто от брутната работна заплата на Председателя на общинския съвет по реда на чл. 19, ал. 2 от ПОДОСДНКВОА, както и допълнително възнаграждение – при състояло се заседание на общинския съвет извън приетия календарен график, като общият размер е 71,5 на сто от брутната работна заплата на председателя на общинския съвет. В случай, че за съответния календарен месец има две заседания извън приетия календарен график, размерът на възнаграждението на общинския съветник за съответния календарен месец се увеличава допълнително.
На редовно заседание на Общинския съвет (ОбС) в Добрич в края на януари дебат в залата предизвика предложението за увеличението на възнагражденията на общинските съвеници. Част от тях обясниха, че това ще натовари общината с допълнителни разходи за издръжката им. Председателят на ОбС - Добрич Красимир Николов защити предложението като каза, че освен ръст на възнагражденията, в наредбата е заложено двойно увеличение на санкциите за неприсъствие на заседания - както на общинския съвет, така и в комисии. Николов подчерта, че работата на общинския съветник не може да се измерва с дни, часове. „Това не е работа на земеделска машина. Интелектуалният труд се измерва с това какво се случва в дадената община за периода на мандата", заяви Николов, като обърна внимание, че възнаграждението на общинските съветници в Добрич не е променяно от 2019 г. Според него не е предложен таванът, който по закон е 70% от възнаграждението на председателя, а е избран осреднен вариант. 
„За“ приемане на предложението гласуваха 23 общински съветници, „против“ бяха 14, а един гласува „въздържал се“.