Академичното ръководство на Великотърновския университет награди студенти и преподаватели в навечерието на 8 декември. Висшето училище отбеляза студентския празник с връчване на стипендии и награди.
Личната стипендия на ректора, учредена на името на проф. Александър Бурмов, основател и първи ректор на Великотърновския университет, беше присъдена на Радослав Борисов, студент в специалност „Археология“. Наградата на Академичния съвет за 2023 година получи Велислава Великова, студент в специалност „Археология“. Бяха наградени студенти със стипендии на Академичния съвет от деветте факултета на университета и от филиала в град Плевен. Стипендиантите обяви Борислава Желязкова – Ректор за един ден, а наградите връчи проф. Христо Бонджолов – заместник-ректор по учебната дейност.
Проф. Марияна Булева-Петрова – преподавател по музикални и теоретични дисциплини във Великотърновски университет, бе удостоена със званието „Почетен професор“. Отличието е и за научни постижения и за приноса ѝ за развитието на Педагогическия факултет и в частност Катедра „Музика“.
За своята 60-годишнина Великотърновският университет получи поздравителен адрес от президента Румен Радев.