ДКЕВР откри процедури за отнемане на лицензите за извършване на дейността "обществено снабдяване с електрическа енергия", издадени на "ЕВН България Електроснабдяване", "ЧЕЗ Електро България" и "Енерго-ПРО продажби".

От комисията съобщават, че ДКЕВР на основание чл. 59, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), е открила процедурите за отнемане на лицензиите.

Решенията на ДКЕВР са продиктувани от необходимостта да се прекратят незаконосъобразните действия на "ЕВН България Електроснабдяване", "ЧЕЗ Електро България" и "Енерго-ПРО продажби"  и да се осигури нормалното функциониране на електроенергийната система, се казва в съобщение от енергийния регулатор.
"ЕВН България Електроснабдяване" и "Енерго-ПРО" продажби извършват прихващане на свое вземане с насрещно задължение към Националната електрическа компания, като по този начин нарушават разпоредби на Закона за енергетиката и Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия.

"ЧЕЗ Електро България" АД задържа плащания към НЕК, като поставя условия за удовлетворяване на направени разходи за задължения към обществото, свързани с изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени. По този начин "ЧЕЗ Електро България" АД нарушава задълженията на издадената му лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия.

Действията на "ЕВН България Електроснабдяване", "ЧЕЗ Електро България" и "Енерго-ПРО продажби" лишават НЕК от необходимите парични средства за осъществяване на лицензионната й дейност. Това води до фактическо блокиране на цялостната дейност на НЕК и до невъзможност да извършва разплащания към производителите на електрическа енергия. По този начин реално е застрашена сигурността на доставките в енергийната система.

Към настоящия момент, по предоставена информация от НЕК, задълженията на трите електроснабдителни дружества са нараснали до 347, 6 млн. лв., от които: "ЕВН България Електроснабдяване" дължи 216, 6 млн. лв.; "ЧЕЗ Електро България" дължи 67.3 млн. лв.; и "Енерго-ПРО продажби" дължи 63.7 млн. лв.

Комисията определя седемдневен срок, в който "ЕВН България Електроснабдяване", "ЧЕЗ Електро България" и "Енерго-ПРО продажби" да преустановят нарушенията и да отстранят последиците от тях.

Електроснабдителните дружества имат 14-дневен срок за предоставяне на писмени становища по решенията за откриване на процедури за отнемане на лицензии.
На 7.04.2014 г. от 10 ч. е насрочено открито заседание на ДКЕВР за обсъждане на производствата по отнемане на лицензиите на трите електроснабдителни дружества.