РИОСВ-Русе възложи на Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околната среда и водите незабавно пробонабиране в два пункта от река Русенски Лом за изследване по показател живак.

Поводът е излъчен репортаж в медиите и твърдението на жители на кварталите „Долапите” и „Средна кула”- Русе, че вследствие използването на живак и други химични съединения има замърсяване на реката. Това пише на сайта на РИОСВ-Русе.

На река Русенски Лом има пункт за мониторинг от Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ), подсистема „Води”. Качеството на водите в реката се изследват ежемесечно. В продължение на много години по показател живак не са регистрирани отклонения.

Третирането с живак и други химични съединения в попивните ями се е използвало в миналото, за осигуряване на проводимост на акумулираните води. В населените места без изградена канализационна мрежа масово са се ползвали такива съоръжения.

Съвременен вариант на попивните ями са септичните. Те представляват локални пречиствателни съоръжения от стоманобетон, в които става частично пречистване на акумулираните в него отпадъчни води. Съоръженията нямат връзка с почвата и подземните води, а са безотточни шахти, от които водите се изгребват периодично. Всяко допълнително третиране с химични вещества – основи, киселини или живак не води до замърсяване на компонентите на околната среда, а може да влияе единствено и само върху хората, които боравят с тези субстанции.

За декларираното използване на опасни химични вещества от участниците в репортажа РИОСВ-Русе е сезирала Областна дирекция на МВР за изясняване на случая.