Анализирани са пробите отпадъчни води от промишлените обекти в Разград, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе. Резултатите от изпитване на пробите, взети при извънредните проверки през юли и август, по повод сигналите за неприятни миризми в Разград от Регионалната лаборатория в Русе при Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), вече са предостави на екоинспекцията. 
За периода са взети общо девет проби от точките за мониторинг на „АДМ“ ЕАД, „Биовет“ АД - клон Разград и Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). Само в отпадъчните води на „Биовет“ АД - клон Разград са установени отклонения от нормите на част от показателите, определени в комплексното разрешително на дружеството. Те са сходни с тези, установени по-рано при контролния мониторинг, за което на предприятието вече е наложена текуща месечна санкция. Проверката на предприятието все още е в ход, посочват от ековедомството. 
Готови са и резултатите от пробите повърхностни води на река Бели Лом. Те са взети от три точки – моста над реката на входа за Разград, на около 50 метра след точката на заустване на ГПСОВ и участъка от реката край с. Гецово. Пробите са предоставени на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – с център гр. Плевен за анализ състоянието на повърхностните води в реката. Допълнително са предоставени и резултатите от пробонабиранията, извършени на промишлените източници в Разград, като целта е да се оцени влиянието на заустваните отпадъчни води върху качеството на водоприемника – река Бели Лом. 
Постоянните комплексни проверки на компетентните държавни институции започнаха след множество сигнали от граждани за неприятни миризми в Разград и провеждането на извънредна сесия на Общинския съвет през август, на която присъства и министърът на екологията. В края на миналата седмица се проведе разширено заседание на две постоянни комисии към Общинския съвет в Разград за разглеждане на предложението за обявяване на бедствено положение във връзка с потенциалните замърсявания на въздуха и водата. Преди дискусиите пред сградата на Община Разград имаше граждански протест срещу неприятните миризми в града с настояване да се предприемат мерки за преустановяването им.