Около 45 000 ученици са се включили в занимания по интереси, финансирани със средства от държавния бюджет, през учебната 2022/2023 година. Те се организират в съответствие с желанията на учениците и със съгласието на техните родители, според спецификата на самите занимания и възможностите на училищата. Регистрацията е чрез платформата class.mon.bg, която обединява информация за търсени и предлагани занимания, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).
Приоритетни в тази дейност са направленията от STEM - "Дигитална креативност", "Математика", "Технологии" и "Природни науки". Сред желаните направления са още "Изкуства и култура", "Спорт" и други. Най-голям интерес учениците проявяват към сценични и танцови изкуства, приложна математика, колективни спортове и други.
Данните съобщи държавният експерт Благовеста Борчева от дирекцията "Приобщаващо образование" в МОН при откриването на десетия международен конкурс за учители "Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) - за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците - 2023".
"Единство на образователния и възпитателния процес за формиране на хуманна ценностна система и подкрепяща среда" бе темата на конкурса тази година, за който са изпратени разработки от над 250 учители.
"Възпитанието на добродетели в училище днес е и основната задача на МОН. Трябва да имаме личната мотивация, за да бъдем най-добри. Вие сте тези, които остават след часовете в училище, за да подкрепяте деца и ученици да развиват своите таланти". С тези думи председателят на Синдиката на българските учители (СБУ) д.ик.н. Янка Такева се обърна към учителите, дошли да представят своите разработки, посветени на извънкласните занимания. Тя каза, че опазването на здравето на децата и учениците е първи приоритет на училището, и коментира актуалната тема за необходимостта от справяне с агресията и насилието.
На форума, организиран от Синдиката на българските учители под патронажа на Министерството на образованието и науката, и с партньори на синдиката, се представят добър педагогически опит в извънкласните и извънучилищните дейности за възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците.
"Основите на хуманната ценностна система се поставят в най-детска възраст", каза Ваня Стоянова, началник на отдел в дирекцията "Съдържание на предучилищното и училищното образование" в МОН и специално поздрави представителите на детските градини на форума.
Освен заниманията по интереси, които учениците сами избират по предложение на училищата, държавата осигурява и включване в различни други форми чрез национални програми, бе посочено на форума. Сред тях е Националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта", чиято цел е да подпомогне формирането на умения за екипна работа чрез участието в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на интересите, способностите и компетентностите на учениците. За учебната 2022/2023 година по двата модула са включени общо 49 745 ученици от цялата страна.
Представени бяха и нови програми, една от които е "България - образователни маршрути" с бюджет от над 14 млн. лева. Тя ще позволи придобиване на знания за учениците, чрез преживяване извън училището, в реална среда, с посещения на обекти в различни тематични направления.
Гости на откриването на форума бяха началниците на Регионалните управления на образованието в Добрич и Варна - Светлана Василева и Ирена Радева, както и директорът на дирекцията "Образование и младежки дейности" в община Варна Лилия Христова.