С почетен знак "Марин Дринов" на лента Управителният съвет на Българската академия на науките (БАН) награди чл.-кор. Светозар Маргенов - директор на Института по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ). Отличието връчи председателят на Академията акад. Юлиан Ревалски на официално честване, съобщи пресцентърът на БАН. 
Почетният знак се присъжда за приноса на чл.- кор. Маргенов за развитието на българската наука, както и за неговата 70-годишнина.
Чл.-кор. Светозар Маргенов е учен с международен авторитет и признание в областта на числените методи, математическото и компютърно моделиране, и паралелните алгоритми. Автор е на повече от 200 научни публикации в рецензирани международни научни издания, включително на две монографии. Редактор е на над 15 международни научни издания, публикувани във Vieweg, Springer, World Scientific, Elsevier. Ръководител е на седем докторанти, успешно защитили дисертации и шест дипломанти.
Неговите водещи научни резултати са свързани с конструиране и анализ на итерационни методи за числено решаване на системи с лошо обусловени разредени матрици с много голяма размерност. Чл.-кор. Маргенов е ръководил множество национални и международни научни проекти, а в момента е ръководител на "Център за върхови постижения по информатика и ИКТ",  финансиран по Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж".