Министерският съвет прие споразумение относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование ("CEEPUS IV"). С него се продължава дългосрочната програма за академичен обмен и мобилност на преподаватели, студенти, докторанти и специализанти от университети на 15 европейски държави - Албания, Австрия, България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чехия, Унгария, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения, съобщи правителствената пресслужба.
Основната цел на споразумението е стимулирането на академичната мобилност чрез разработване на съвместни учебни програми и системи за взаимно признаване на образованието.
Насърчава се регионалното сътрудничество в областта на висшето образование, транснационалното междууниверситетско сътрудничество и разширяването на централноевропейското измерение на университетските учебни програми.
Новото споразумение отразява възникналите потребности и тенденции в международния образователен обмен през последните години. Основните нововъведения са свързани с активното приобщаване на студенти със специални образователни потребности, индексацията на стипендиите съобразно разходите за живот в съответната приемаща страна и спрямо инфлацията в нея, отразяването на процесите, породени от дигитализацията, както и предоставяне на възможността на отделните държави членки за въвеждане и осъществяване на виртуални мобилности.
Очаква се споразумението да допринесе за повишаване на качеството на българското висше образование и на свързаните с него изследвания, и по-специално междууниверситетското сътрудничество и мобилността на студенти, докторанти, изследователи, академични преподаватели и университетски персонал.
В 12 чуждестранни университета от 11 държави е обявена процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за следващата академична година, съобщи на 26 май тази година пресцентърът на МОН. Свободните позиции бяха за две висши училища в Словакия и в по едно във Франция, Китай, Гърция, Германия, Унгария, Полша, Румъния, Словения, Армения и Хърватия.