РИОСВ - Русе изготви отрицателно становище по проектно предложение за инсталация за изгаряне на медицински и животински отпадъци, което се инициира в пограничен район на територията на Република Румъния, като счита, че има потенциал за трансгранично въздействие от дейността на инсталацията.

При прегледа на Доклада за ОВОС е установено незадоволително описание на инвестиционното предложение както в етапите на производствения процес, така и на техническата инфраструктура, необходима за осъществяването му до и на територията на площадката, което предизвиква неясноти относно цялостния производствен процес.

Отчетено е, че в доклада няма данни за начина на съхранение на опасните химични вещества, които ще се използват като реагенти и/или спомагателни материали. Представената информация по фактор „Отпадъци“ също е незадоволителна. Недостатъчно са представени данни, поради което остават неизяснени начинът на сортиране на отпадъците, вероятността от доставка на отпадъци от други страни, начинът и периодът на съхранение, както и последващото третиране на образуваната в производствения процес пепел.

План за управление на миризмите не е предложен, както и не е представена детайлна оценка на неорганизираните емисии на площадката.

РИОСВ - Русе изиска становище от РЗИ - Русе относно потенциалния здравен риск от осъществяване на намерението върху населението на гр. Русе. Към настоящия момент административната процедурата е на етап оценка на изработения Доклад за ОВОС за реализиране на инвестиционото предложение.