През новата учебна година ще се обучават ученици в осми клас в две защитени специалности и в шест с очакван недостиг на пазара на труда. Директорите на училища в област Видин не предвиждат недостиг на педагогически специалисти през учебната 2023/2024 г., каза в интервю за БТА началникът на Регионалното управление на образованието във Видин Веселка Асенова. Разкрити са три нови специалности в средните училища в Белоградчик, Дреновец и Ново село. В пет паралелки ще се осъществява дуално обучение, уточни тя.
Следва пълният текст на интервюто:
Как протече класирането и записването на учениците за прием в гимназиите в област Видин за учебна 2023/2024 година? Има ли незаети места? В кои училища?
- Планирането, утвърждаването и реализирането на държавния план-прием се осъществява в основните етапи на взаимодействие между заинтересованите страни по съответните правила. Те представят в хронологичен ред дейностите и отговорностите на различните институции и организации на национално, областно и местно ниво съгласно нормативната уредба и приоритетните политики в сферата на образованието, при отчитане на спецификата на икономическото развитие в регионите. Целта на държавният план-прием е осигуряване на оптимално организиране и координиране на всички заинтересовани страни по отношение на информационните, организационните, административните и комуникационните дейности в процеса на планирането, утвърждаването и реализирането му. В област Видин кандидатстването протече в спокойна атмосфера и екипна работа. Кандидатстването се извърши чрез онлайн платформата на Министерството на образованието и науката и на място в предварително обявените училища-гнезда. След първото класиране по-голяма част от учениците намериха новите си училища. В този етап системата автоматично подреди кандидатствалите спрямо подредбата на техните желания и бала им. Приетите по второ, трето и четвърто желание имаха два избора: да се запишат в училището, в което са приети, или да се откажат от мястото си и да участват във второ класиране. След първо класиране винаги се освобождават места и логично се стига до второ класиране. Във второ класиране учениците нямаха право да пренареждате желанията си, това е с цел именно да бъде даден шанс на тези, които за малко не са успели да бъдат приети в по-желаното за тях училище или в по-желания профил или професия. До трето класиране стигнаха малък брой ученици. На този етап вече можеше и да се преподредят желанията. Четвъртото класиране протече по идентичен начин, след което Регионалното управление на образованието (РУО) - Видин публикува списък на свободните места по паралелки. Попълването на свободните места след четвърти етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище, и се осъществява в периода от 16.08.2023 г. до 08.09.2023 г. Приемането на ученици и допълване на утвърдените паралелки до максималния брой, се организира от училището, за което директорът създава комисия за класирането им според бала по низходящ ред. Необходимата информация се получава от приемащите училища, където се извършва подаването на документи и класирането.
Разкрити ли са изцяло нови специалности в професионалните гимназии през новата учебна година в област Видин. Какво наложи нуждата от нови специалности?
- Развиващият се с бързи темпове туристически отрасъл в община Белоградчик доведе до необходимост от квалифицирани кадри за туристическите обекти в общината. В Средно училище (СУ) „Христо Ботев“, гр. Белоградчик се откри нова професия „Организация на туризма и свободното време“, специалност „Селски туризъм“.
В община Ружинци при работни срещи с кмета и представителите на училищата се достигна до необходимост от нова професия, която да дава възможност за реализиране на пазара на труда, като квалифициран персонал в заведенията за хранене и развлечения, в кухните на детските градини и училища, в кухнята на Дом за стари хора. Тя е в СУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Дреновец – професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“.
В община Ново село в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ учениците ще имат възможност за последваща реализация в лозовите масиви и винарски изби в с. Ново село, с. Неговановци и с. Флорентин. В училището новата професия е „Техник на трайни насаждения“, специалност „Трайни насаждения“.
Има ли защитени специалности и такива с недостиг на пазара на труда?
- По две защитени специалности ще се обучават учениците в осми клас. Едната е разкрита в Професионалната техническа гимназия (ПТГ) „Васил Левски“ във Видин – професия „Строител-монтажник“, специалност „Сухо строителство“. Другата е в Професионалната гимназия по селско стопанство (ПГСС) „Г. М. Димитров“, гр. Дунавци - професия „Техник - механизатор“, специалност „Механизация на горското стопанство“.
В шест специалности с очакван недостиг на пазара на труда ще се обучават ученици в осми клас: в Професионална гимназия (ПГ) „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин – професия „Техник на електронна техника“, специалност „Промишлена електроника“, в СУ „Христо Ботев“, гр. Белоградчик – професия „Монтьор на транспортна техника“, специалност „Автотранспортна техника“, в Професионална гимназия по туризъм (ПГТ) „Михалаки Георгиев“, гр. Видин - професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ и професия „Ресторантьор“, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение“ в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ново село – професия „Техник на трайни насаждения“, специалност „Трайни насаждения“ и  в ПТГ „Васил Левски“, гр. Видин - професия „Техник на транспортна техника“, специалност „Автотранспортна техника“.
Има ли дуални паралелки в област Видин? Каква е професионалната реализация на завършващите ученици?
- Началото на дуалното обучение в България е поставено през 2015 г. чрез два проекта. Първият е ДОМИНО, който е по българо-швейцарската програма за сътрудничество за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система. Другият проект е на Стопанската камара в Австрия. Оттогава са направени редица законодателни промени, за да се стимулира дуалното обучение. Преди повече от година се въведоха специфични допълнителни възможности за провеждане на държавния зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация, който стана и задължителен. Утвърдена е програма за обучение на наставниците. Има изменения и в Кодекса на труда, свързани с уреждането на условията за сключване на трудови договори при дуалната система на обучение. Учениците в дуално обучение от VIII до X клас имат осигурени стипендии, като в XI и XII клас получават възможност за сключване на трудови договори с конкретния работодател. Важно е сътрудничеството и взаимодействието между всички заинтересовани страни. С тази цел е създаден и Консултативен съвет за професионално образование и обучение.
За подкрепа на дуалното обучение има финансиране по проект със средства от Европейския социален фонд и от държавния бюджет. Целта на проекта е да се разшири обхвата на дуалната система на обучение в България, да се повиши качеството на професионалното образование и да се засили връзката му с реалните нужди на пазара на труда. В рамките на проекта се оказва целенасочена подкрепа за училищата, обучаващи ученици в дуална система на обучение, подкрепа за тези ученици, за техните родители, работодатели и наставници.
В област Видин за учебната 2023/2024 г. прием в осми клас в дуални паралелки се осъществява в ПГТ „Михалаки Георгиев", гр. Видин – професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“, в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Ново село – професия „Техник на трайни насаждения“, специалност „Трайни насаждения“ в СУ „Христо Ботев“, гр. Белоградчик – професия „Техник-технолог в Хранително-вкусовата промишленост”, специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“, ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин – професия „Техник на електронна техника“, специалност „Промишлена електроника“ и професия „Техник на компютърни системи“, специалност „Компютърна техника и технологии“.
През учебната 2022/2023 г. са завършили в дуална форма на обучение ученици от професия „Хотелиер“, специалност „Организация на хотелиерството“ в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин. Част от учениците се реализират на пазара на труда в туристическите обекти в област Видин и страната, а други продължават обучението си във висши учебни заведения.
В колко училища в областта са изградени STEM центрове и в колко това предстои?
- Открита е процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост. Основната цел на процедурата е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците. В рамките на процедурата ще се подкрепи изграждане на STEM центрове и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи  в училищата чрез доставка на оборудване, обзавеждане, софтуер и строително-монтажни работи с цел обособяване на нови пространства за учене от съвременен характер и преобразуване на съществуващи традиционни учебни пространства и общи пространства или зони за създаването на нова архитектурна образователна среда. В област Видин са включени всички училища и Центърът за специална образователна подкрепа “Петър Берон“. 
Има ли опасност някое от училищата в областта да започне учебната година с недостатъчен брой учители?
- Директорите на образователните институции в област Видин основно през месец август обявяват свободни места за учители. На сайта на РУО-Видин, който е обновен и изключително достъпен, те са качени. Директорите са гъвкави в своята работа и предвиждат, че няма да има недостиг на педагогически специалисти през учебната 2023/2024 г.
Какви са Вашите наблюдения относно процеса на приобщаващо образование?
- Във всички образователни институции се осъществяват дейности, включващи екипна работа с насоченост към обща подкрепа на учениците в училището – срещи между учителите, срещи на отделни учители с родители на ученици, дейности за преодоляване на рискови фактори в средата на учениците и т.н. В училищата са сформирани различни комисии, които осъществяват дейности, кореспондиращи с оказването на общата подкрепа за личностно развитие. Психологическа и логопедична подкрепа на децата и учениците се оказва от действащи психолози/педагогически съветници и логопеди, но като неблагоприятен факт се отчита това, че такива не са назначени към всички училища. 
Дейностите за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение се осъществяват от педагогическите екипи. Не във всички училища има изградена система за видеонаблюдение, която играе своята положителна и превантивна роля за предотвратяване наченките на агресивно поведение. Съвместно със структурите на Областната дирекция на МВР, местните комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица и общински служби се провеждат лекции и мултимедийни уроци, свързани с агресията, вредата от алкохола, наркотиците, тютюнопушенето и безопасността на движението. Наличието на психолог и педагогически съветник в училище има положителен ефект за провеждането на целенасочена училищна политика за ограничаване броя на децата с рисково поведение. Провеждат се инициативи и мероприятия по различна тематика. Грижата за здравето като елемент на общата подкрепа за личностно развитие се осъществява главно чрез функционирането на медицински кабинети. Медицинските лица провеждат здравни беседи  в класовете по различна тематика. Проследява се състоянието на хронично болните ученици. Медицинските специалисти осъществяват периодична връзка с личните лекари на учениците.