Заради сигнали за неприятни миризми е извършено извънредно пробонабиране от промишлени обекти и река Бели Лом в Разград. Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе, Регионална лаборатория - Русе към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“ взеха проби води от точките за мониторинг на „АДМ“ ЕАД, от две пробовземни точки на „Биовет“ АД-клон Разград и от Градската пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ)- Разград, информират от пресслужбата на РИОСВ. 
Повод за извънредното пробонабиране са множеството сигнали за неприятни миризми, постъпили от жители на Разград през почивните дни. 
Взети са и проби повърхностни води на река Бели Лом в три точки – моста над реката на вход Разград, на около 50 метра след точката на заустване на ГПСОВ и участъка от реката край село Гецово. Отпадъчните води от промишлените обекти ще бъдат анализирани по показатели, записвани в разрешителните документи за заустване на предприятията. От Басейнова дирекция ще бъде изготвена оценка на състоянието на реката. Резултатите ще бъдат обработени в рамките на две седмици,  уточни Рени Петрова – гл. експерт по „Връзки с обществеността“. 
В средата на месеца мобилната автоматична станция (МАС) на Регионална лаборатория - Плевен към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) измерва извънредно качеството на атмосферния въздух в Разград.