Община Попово сключи договор с Държавен фонд "Земеделие" за реализирането на проект за извършването на реконструкция и рехабилитация на общински път "Кръстовище с път II-51 – Сеячи – Кръстовище с път II-51", съобщи Ивелина Атанасова, старши експерт в Дирекция "Административно-правно информационно обслужване и обществени поръчки“ в Община Попово. 
Одобреният от ДФ "Земеделие" проект е по Програма за развитие на селските райони, а процедурата е чрез подбор на проектни предложения по подмярка "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", поясни Атанасова. 
Целите на проекта са подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на общинският път и стимулиране на местното развитие в селските райони. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е над 2,9 млн. лв. В участъка е предвидено извършването на ремонтни работи по пътната настилка, включващи водостоци, мантинели, бордюри в населеното място, както и хоризонтална и вертикална маркировка за организация на движението. 
Обявена е обществена поръчка за избор на фирма изпълнител по проекта.