Областният информационен център (ОИЦ) в Силистра представи единните указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които ще се финансират от програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027 година. Те са финансирани от водещата програма "Развитие на регионите" и програмите "Конкурентоспособност и иновации в предприятията", "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация", "Образование", "Околна среда" и "Развитие на човешките ресурси", като всяка от тях е задължено да задели минимум 10 процента от финансовия си ресурс за интегрирани териториални инвестиции. 
Кандидатстването с концепции за интегрирани териториални инвестиции е възможно до 27 септември тази година чрез платформата "ИСУН 2020", съобщи управителят на ОИЦ в Силистра Ана Караджова.
Предвижда се екипът на ОИЦ да инициира и проведе информационни събития и дейности, работни срещи и индивидуални консултации с потенциални бенефициенти. Ще бъде разпространена и анкетна карта за измерване нивата на информираност и заинтересованост сред обществеността. Интегрираният териториален подход е базиран на местните специфики, насочен е към ефективното използване на потенциала на всяка територия при тесен диалог и сътрудничество между институциите, работещи на различни нива на управление. В Концепцията за ИТИ могат да бъдат включени една или повече проектни идеи за една или няколко дейности, които в комбинация помежду си допринасят за развитието на дадена територия. Предвиденият бюджет за изпълнение на интегрирани проекти за Северен централен регион за планиране (Русе, Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра) е на обща стойност 532 126 260 лв.
Електронният формуляр за кандидатстване съдържа основната информация за планираните мерки и дейности, индикатори, индикативен бюджет, план график за изпълнение и други елементи, според изискванията на Управляващия орган. За повече информация и разяснения желаещите да кандидатстват могат да се обърнат към експертите в Областен информационен център – Силистра.