За завършилите тази година 1456 абитуриенти от Русенска област предстои да започнат своето здравно осигуряване. Учениците се осигуряват от държавата до 30 юни и от 1 юли младежите, които тази година са завършили средно образование, трябва да заплащат сами здравните си осигуровки до постъпването на работа, а бъдещите студенти до записване във висше учебно заведение, редовна форма на обучение в страната или чужбина. За целта те трябва да подадат еднократно, до промяна на обстоятелствата, декларация образец №7 в офис на НАП, по пощата с обратна разписка или с ПИК, ако имат вече издаден.

Декларацията се подава в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на задължението за осигуряване, т.е. щом от 1 юли трябва сами да плащат осигуровките си за здраве, то следва да подадат декларацията в периода от 1 до 25 август. В рубриката „Здравно осигуряване” на интернет страницата на НАП е поместена и информацията за попълване и подаване на декларацията, както и образец на формуляра, който може да бъде изтеглен.

С подаването на декларацията, се внася и първата вноска, дължима за м. юли в размер на 28. 40 лв. , а за август – от 1 до 25 септември и т.н., за да не загубят здравно-осигурителните си права. От 1 август бе променен размерът на здравната вноска и за него и следващите месеци тя е 31, 20 лв. Вноската може да се заплати без такса в офиса на НАП в Русе чрез наличните ПОС-терминали на всички работни места за обслужване на клиенти.

За бъдещите студенти е допустимо да внесат предварително дължимите вноски за целия период на неосигуреност. Преди това обаче трябва да се информират от висшето учебно заведение откога точно стартира осигуряването на първокурсниците. Всеки ВУЗ има различни правила в това отношение. Някои започват да осигуряват студентите си веднага след записването им в първи курс през юли (от първо класиране), така че няма да е необходимо да внасят здравни осигуровки в НАП. Русенският университет „Ангел Кънчев“ започва да осигурява своите първокурсници от месец септември т.е. те трябва да внесат сами здравните си вноски само за юли и август.

От НАП напомнят, че лице, което не плати осигуровките за здраве в рамките на 3 месеца за период от 36 месеца, губи пациентските си права. Възможно е вноските да се платят и за двата месеца наведнъж, но върху сумите ще бъде начислена лихва за периода.

Здравните вноски се превеждат по отделна сметка, указана във всеки офис на НАП, с код за вид плащане: 56 11 11. Ако все пак младежите пропуснат да внесат навреме своите здравни осигуровки, преди да го направят е задължително да проверят актуалния размер на вече начислената лихва за забавяне. Това може да стане в офисите на приходната агенция или от Портала за електронни услуги на НАП в рубриката „Справка за здравноосигурителен статус“. Услугата е автоматична и изисква въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Размерът на дължимите здравни вноски с лихви може да се консултира и на информационния телефон на Агенцията 0700 18 700.

Офисът на НАП в Русе препоръчва на младите хора още при първото си посещение в него да носят личната си карта и да си извадят персонален идентификационен код /ПИК/, за да получат достъп до е-услуги на агенцията. Той ще им позволи да подават декларации, да правят различни справки за здравен и трудово-осигурителен статус, за лихви по забавени плащания и много други.