Общо тридесет от петдесет изкуствени гнездилки станаха дом на птици от вида "Синявица". Пернатите животни успешно отгледаха своите малки, които вече летят, но все още се придържат към районите с поставените къщички. Това се посочва в доклада на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) след направения мониторинг в края на юли. Преди няколко месеца съвместен екип на организацията, заедно с „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД успешно постави изкуствени гнездилки за синявици. Такива къщички бяха разположени и за червенонога (вечерна) ветрушка.
Гнездилките на синявици бяха поставени по електрически бетонни стълбове, намиращи се в подходящи местообитания в специално защитените зони „Свищовско-Беленска низина“, „Комплекс Беленски острови“, „Обнова“, „Деветашко плато“ и „Студенец“, припомнят от БДЗП. Оттам подчертават, че това са едни от най-важните гнездови райони за този атрактивен вид в България. 
„Въпреки че не беше регистрирано гнездене на червеноноги ветрушки, голяма част от тези гнездилки бяха заети от черношипите ветрушки (керкенези), които успешно отгледаха своите малки. В две от къщичките беше регистрирано и гнездене на горска ушата сова“, информират от БДЗП.
Поставянето на изкуствените гнездилки е част от дейностите по проект „Безопасен полет за птиците на Дунав“. От БДЗП подчертават, че синявицата е защитен вид, който гнезди в дупки в земни откоси, скални ниши, каменни стени, хралупи на дървета и кухини на бетонни електрически стълбове. 
Червеноногата ветрушка е дребен сокол, чиято популация рязко е намаляла през последните двайсет години в България. През 2022 г. е регистриран критичен праг от едва няколко известни двойки. Това е причината видът да е включен в Червената книга на България в категория „Критично застрашен“, посочват още от дружеството.