Министерският съвет прие решение за определяне на проекта за изграждане на газопровод, свързващ подземното газохранилище "Чирен" със съществуващата газопреносна мрежа на "Булгартрансгаз" в района на с. Бутан, за обект с национално значение и национален обект, съобщиха от пресслужбата на кабинета.
Инвестиционното предложение е тясно свързано с целите за разширяване капацитета на "Чирен". С изграждането на газопровода ще се създаде техническа възможност за добив и нагнетяване на природен газ, съответстващи на повишените капацитети на съоръжението по нов маршрут.
След реализацията на бъдещото трасе ще се повиши сигурността на доставките на природен газ до и от "Чирен", тъй като той ще се пренася по още един маршрут. 
С решението на Министерския съвет проектът ще се ползва с приоритетен статут на национално равнище и ще бъдат постигнати редица облекчения при провеждане на изискваните процедури по реда на Закона за държавната собственост, Закона за устройство на територията, Закона за опазване на земеделските земи и др.
С друго решение Министерският съвет реши планираната нова ядрена централа на Площадка №2 на Атомната електроцентрала (АЕЦ) "Козлодуй" да бъде определена за обект с национално значение и за национален обект. Площадката е избрана от "АЕЦ Козлодуй-Нови мощности" ЕАД и е одобрена от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). 
Изграждането на новата мощност е в съответствие с Решение на Народното събрание от 12 януари т.г., с което се възлага на Министерския съвет да проведе преговори с правителството на САЩ относно сключването на междуправителствено споразумение за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ "Козлодуй" с технология АР 1000. Според цитираното решение Министерският съвет следва да обяви ядрената централа за „обект с национално значение“ по смисъла на Закона за устройство на територията и за "национален обект" по смисъла на Закона за държавната собственост. 
Определянето на обекта за национален и с национално значение ще приоритизира проекта и ще улесни значително административните процедури, свързани с устройственото планиране. Като следствие от взетото решение ще бъде възможно започването на реални дейности в съответствие с условията и мерките на Решението по Оценката на въздействието на околната среда и с изискванията в заповедта на АЯР за одобряване на Площадка 2.