БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
3 Август 1903 г.
ЦАРИГРАД, 3 август. - Преди няколко при Гявато е станало едно силно сблъскване между една голяма чета и турската войска, Четата е била разбита, но след като войските се оттеглили, въстаниците заели-наново Гяватския проход. Сраженията при Дердже, на  запад от Крушово, продължавали. За там с изпратени останалите на разположение турски войски след освобождението на Крушово - вдовицата на Ростковски е повърнала на главния инспектор Хилми Паша турските ордени на покойния си съпруг, както и своя орден „Шефакат”. Английския и френския посланици предложиха на правителствата си да изпратят военните си аташета да обиколят битолския вилает с информационна цел. Числото на поръчаните у Круша скорострелни оръдия възлиза на 34 полски и 8 планински. За тази поръчка са се водили преговори от шест години насам, тъй щото тя не може да се счита за едно извънредно военно приготовление. Портата не настоява вече на твърдението си, че Ростковски бил ударил плесница на жандарина. Така представлявал случката битолския рапорт. Според руски твърдения, от някои нови признаци се установявало, че атентата върху Ростковски е бил действително следствие на единъ от по-рано подготвен заговор. Стражара-убиец нарочно не отдал чест, за да раздразни доста буйния консул. Говори се, че по пътя за манастира, от дето е идел Ростковски, били приготвени още две засади. За охранение на австрийския консул в Битоля Крал Портата е заповядала да му се даде постоянен конвой и д се усили стражата при консулството. В Илдаза с получени наново от турското население в битолския вилает, депеши, в които то се оплаква от действията на четите и моли да се въоръжи, за да се присъедини към войската, която действа против четите.
 
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
 
4 АВГУСТ 1903 г.                                                                                         Втори бюлетин
 
ЦАРИГРАД, 4 август.- Австро-унгарския посланик Каличе направи вчера настоятелни постъпки пред великия везир относително едно по-осезателно охранение линиите на Източните Железници. Почти една трета от 189-техъ пехотни-батальона на третата корпусна област, която обхваща вилаетите Солун, Битоля, Скопие, Шкодра и Янина биде съсредоточена в битолския вилает. Че въпреки това но се е удало да се потуши досега въстанието се отдава на обстоятелството, че Турция се стараела да се избегне по възможност по-голямо кръвопролитие, като, се опитвала да склони въстаниците да сложат оръжието и да накара забягналото селско население да се завърне в селата си. Това било вече постигнато в Дебърско и Костурско.
Според официални турски съобщения, Крушово не било превзето от турския войски, а комитетските чети се оттеглили доброволно, като се укрепили в друга една местност, която Също е била обсадена от войска. За сега никоя друга местност не се намирала, в ръцете на въстаниците. Изглежда, че вследствие на по-рано съобщените причини от турска страна е било нарочно улеснено, оттеглянето на въстаниците от Крушево.-- Портенските съобщения до руското и австрийското посолства говорят, че в турското село Зиве, костурски окръг, което се състояло от 94 къщи, въстаниците опожарили 39 Населението е било спасено вследствие пристигането де едно отделение войска от. Костур, което донесло големи загуби на комитетската чета. При сблъскването, което е станало на 29 м. м. при Гюмендже , солунски вилает, българското население е стреляло върху патрулите и хвърляло динамитни бомби. Единъ комитаджия е убит, двама са пленени, а останалите се разбягали. На основание рапорта на главния инспектор Хилми Паша, Портата е съобщила още, че за охранение на консулствата били поставени постове и че консулите се конвоирали от жандармерия при обиколките си. Според съобщенията на Портата, през последните дни не е останало, никакво значително сблъскване.  На днешната панихида за Ростковски не е присъствал никой от турска страна, понеже никой не е бил поканен.
 
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
 
7 АВГУСТ 1903 г. 
ЦАРИГРАД, с. д. В третата коспусна област (Солунъ) не са били мобилизирани 7 редифски батальони от първа и 196 от втора категория, както беше съобщено по-рано, а 29 редифски батальона  или 13 дивизионна, а с артилерията и специалните родове оръжие на около 170.000 души. Според турски съобщения обсадената от турски войски комитетска чета при Крушева, състояла се от няколко стотин души, е била разбита. Имало е множество избити и пленени. Пленените щели да бъдат докарани в Битоля. За находящите се при Мурихово и Лерин комитетски чети, които също са обсадени от турска войска, няма никакви нови известия. Според турски разследвания, българското селско население в битолския вилает, което се е присъединило към четите, било уж примамено от комитета, като му било казано, че македонския въпрос ще бъде разрешен след десет дена с намесата на силите. Между това се изминали 15 дена и понеже не се сбъднали обещанията, населението започнало пак според турски сведения да се отстъпва. Публикуваните в „Правителственый вестникъ“ депеши до Зиновиева и Бахмтьева произвели големи впечатления в Илдъза. Мнението на тукашните дипломатически кръгове е, че тези депеши имат за цел да предпазят и двете страни, за да не се възползва България от убиването на Ростоковски, да се ограничи действието на четите от българска страна и да се накара Турция да се завземе сериозно с умиряването и уреждането ма положението в турските вилаети. Предполагат даже, че с изпращането на руската ескадра в турските води се преследва същата цел.
 
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
 
7 АВГУСТ 1903 г.     
ЦАРИГРАД, 6 август,- Съобщенията на Портата до австрийското руското посолства говорят с положителност, че комитетските шефове Сарафов, Сандански и Чернопеев се намирали в битолския вилает. - От руска страна се изисква още, щото войниците които стреляха след убийството на Ростковски върху файтонът му, но с били заловени до сега, да бъдат издирени и наказани.-Много турски официални сведения за действията на четите се указаха напоследък неверни. Тези съобщения с били пущани в някои случаи нарочно, но в повечето случаи те се дължат на обстоятелството, че меродавните кръгове с бъркали имена и дати, а освен това не разбират твърде от военните работи. Така напр. беше съобщено твърде прибързано на няколко чети за превземането на Крушово от турската войска, когато в действителност войската едва преди няколко дена е превзела една част на града, а останалата част и околните височини останаха в ръцете на въстаниците са били заети едва завчера от войските на бригадния генерал Бахтияр Паша. Загубите и от двете страни се незначителни. Изглежда, че за да се избегне кръвопролитие турците сами са улеснили оттеглянето на четите. - От пристигналите писмени консулски съобщения по убиваното на Ростковски, както и от актовете на военния съд  се доказва, че от страна на Ростковски не е имало никакво предизвиквано или непристойно поведение спрямо стоящия на пост стражари.- Вчера имаше в Илдъза извънреден министерски съвет, който се занимава с руската декларация. След съвета бидоха дадени на Зиновеееа и чрез турския посланик в Петербург на руското правителство някои обяснения и обещания. Руската ескадра се очаквала вчера да пристигне  в Иниада, между Куру-нос и Мидия, на европейско-турския бряг на Черното море. Обаче официално съобщение за пристигането липсва до сега.-Дипломатическите кръгове се изненадаха от изпращането на руската-ескадра, обаче но ѝ отдават някое обезпокоително значение. Напротив,  те мислят, че пристигането на ескадрата ще спомогне за подобрение на станалото вследствие усиленото движение на четите и след убиването на Ростковски доста критическо положение, като обърне и на две-страни вниманието върху сериозността на положението и да  принуди да изтърпяват съвестно задълженията си. Дипломатическите, че по случай исканията за удовлетворение убийството на Ростковски ще се поставят и искания за уреждане и подобрение положението в македонските вилаети, за да могат най-после да се приложат изработените от Русия и Австро-Унгария реформи. Демонстрацията с флота е предназначена без съмнение още и за успокоение на руското обществено мнение.- Говори се, че след превземането на Крушово, турските войски вършили грабежи и убийства освен между българското население, но и между гръцкото. И от другите местности на битолския санджак  с пристигнали известил за ограбването и изгарянето на много села от страна на турската войска.
 
 
 
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
 
7 АВГУСТ 1903 г.     
 
ЦАРИГРАД, с. д. Българското дипломатическо агентство се оплака пред министерството на полицията от полицейските власти, които от няколко време насам затварят безразборно всички българи, които пристигат тук по работа и ги освобождават с големи мъчнотии.-Вътрешната македонска организация изпрати на консулите в Битоля единъ манифест, в който заявява, че българското население не може вече да се въздържа предвид на многобройните насилия и жестокости на турците и башибозука и самата тя отхвърля от себе си всяка отговорност за последствията в бъдеще.
 
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
 
20 АВГУСТ 1903 г.                                                                                       Втори бюлетин
 
 
ЦАРИГРАД, 19 август,- Според съобщенията на Портата и консулствата, загубите от сблъскванията с чети през месец август възлизали на 1109 убити и 30 ранени въстаника, З12 убити п 12 ранени войници и жандарми, 80 убити и 19 ранени селяни-турци и 30 убити и -3 ранени селяни християни. Тези сведения обаче са непълни и изглежда, че загубите и от двете страни в действителност са много по-големи.
Вследствие на консулските постъпки пред главния инспектор Хилми Паша; изпратеният в Крушево султански адютант полковник Вайрал бей с цел да  увещава тамошното гръцко и куцовлашко население, да подпише едно заявление, че изстъпленията в Крушово не били вършени от войниците и башибозуците, а от въстаниците ,се е отказал от това си намерение и се старае сега да се повърнат ограбените вещи на населението.
Според известия от Битоля, миналият четвъртък и петък били започнати обширни операции- за прочистването на въстаническите центрове в Невеска, Леринско, Влашка Клисура, Костурско, по височините на Пелистер, на десет километра на запад от Битоля, и в Смилево, 20 км. на северозапад от Битоля. Против с. Невеска, което беше превзето преди няколко дена от комитетски чети, са били изпратени четири батальона и едно отделение артилерия от Лерин. След едно продължително сражение селото е било превзето от войската. От Костур са заминали за Влашка Клисура 6 батальона. По пътя, който лежи под Влашка Клисура бил превзет от войската едва след едно-дневно ожесточено сражение. Загубите и от двете страни са значителни.
Против височините на Пелистер, дето се намирало главното седалище на комитите, с изпратени от Лерин и Битоля по пет батальона и две батареи. Изглежда обаче, че тази операция не е излязла сполучлива, тъй като южния отряд  с късното си пристигане е дал на въстаниците възможност  да избягат. Цялата планинска местност е била претърсена от войската, без да бъде намерена нито следа от въстаниците. За Смилево са изпратени три батальона от Прибилци и четири от Битоля. Там операцията е излязла сполучлива. Говори се, че повече от триста въстаника паднали убити. По-нататъшните операции ще продължавате под ръководството на Назър Паша.
При Преспа са изгорени две села.
Портата е съобщила днес на дипломатическите мисии, че са имали опасения от атентати върху дипломатическите агентства и консулствата, вследствие на което требвало да се вземат по-строги мерки за охранението им. Охраната на чуждестранните агентства и консулства ще се състои за напред от полиция, жандармерия и екипажа от собствените им стационери.
Дирекцията на източните железници получи миналата събота вечерта едно писмо от министерството на общите сгради, с което се изискваше спирането на нощното движение по одринската линия, понеже същевременно и компанията           за спалните вагони била желала да се преустанови движението на експреса. Вследствие на това писмо споменатата дирекция преустанови още миналата неделя движението на конвенционалния трен и на експреса денем, като го замени с съобщеното вече разписание. В неделя през нощта обаче дирекцията получи едно султанско ираде, с което се предписва подновяваното на -досегашното нощно движение. Това предписание е било веднага изпълнено, така щото конвенционалния трен и експреса се били спрени само за единъ ден.
Султанското ираде се дължало на турските опасения, че преустановяваното ще произведе лошо впечатление в страната и в странство.
Вследствие възстановяването на нощното движение дирекцията на източните железници е изискала наново усилване охраната на линията. Това искане се подържало енергически и от австроунгарския посланик.
По случай денят на възшествието Султана на престола, тук с взети обширни военни мерки. Войски, жандармерия и полиция са разпръснати из целия град. По-голямата част от гарнизона е на крак. За запазването на Илдъза и околностите са взети особено строги мерки, понеже се имало опасения от пожари в околните квартали Бешик тащ и Ортакъой.
Според съобщения от Одрин, тамошната българска митрополия и българската гимназия били обискирани, обаче без всякакъв резултат. Говори се, че турското население в пограничните местности се въоръжавало от властите.
Разпръснатите тук слухове за тревожни събития в Одрин не се потвърждават нито от портенските нито от консулските съобщения.
И тукашната търговска пияца започва да страда от тревожните слухове за някакъв си ултиматум, който Портата била подала на българското правителство, както и от слуховете за предстоящото избухване на война.
Слух се пръска, че днес щяло да започне в Македония общо въстание. Този слух обаче не е могъл да се провери до сега.
 
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
13 Август 1903 г. 
Цариград, с. д. Портата съобщи на австрийското и руското посолства, че комитетските чети са обявили въстанието в селата- Каваклий и Енидже, под Лозенград, чрез биене на черковните камбани, стреляне и опожаряване на хамбарите. Телеграфната линия между Одрин, Малко Търново и Баргири е разрушена. Въстаниците са нападнали селата Дерекьой и Кдикебир и разрушили телеграфната станция в първото с динамит. Нощни пожари са вършени от въстаниците в селата Карали, Ени-махале и Докузюк, под Лозенград. Василико и околните села са били също подпалени. Изклани са много чиновници, жандарми и селяни. 
Една чета от 800 души е нападнала едно село при Самоков. Телеграфната линия между Виза и Бунар Хисар е развалена. Една чета от 200 души нападнала нощем караулния дом в Енидже, след което избягала. Комитетските чети са снабдени с тръби и някои от тях са униформени. Четите извършиха множество пожари по българската демаркационна линия. На 9 т. м. са пристигнали много въстаници в Малко Търново и нападнали населението, по голямата част, от което е забегнала в Дерекьой. 
Според портенски съобщения до австрийското и руското посолства, забегналите от Крушево в Растовица остатъци от четите били подпалили там 15 къщи. При с. Пелче е станало едно сблъскване с войската. Въстаниците изгубили двама души и избягали, като опожарили всичко след себе си. В Попанеще /Костурско/ е станало също едно сблъскване, но и тук въстаниците са били отблъснати и се разбягали след като изгубили трима убити. В Леринско една голяма чета се укрепила между селата Песодер и Търсье в планината, от дето атакувала войската, но била отблъсната. Четата е изгубила 200 души убити. Останалите се разбягали, като оставили на бойното поле оръжия, бомби и една офицерска фуражка.