Областният информационен център (ОИЦ) в Русе представи единните указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции, които ще се финансират от програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027 година. Те са финансирани от водещата програма "Развитие на регионите" и програмите "Конкурентоспособност и иновации в предприятията", "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация", "Образование", "Околна среда" и "Развитие на човешките ресурси". Кандидатстването с концепции за интегрирани териториални инвестиции е възможно до 27 септември тази година чрез платформата "ИСУН 2020", съобщи управителят на ОИЦ в крайдунавския град Диана Аврамова.
Тя заяви, че концепцията за интегрирани териториални инвестиции представлява една или повече проектни идеи за една или няколко дейности, които в комбинация помежду си или в комбинация с други осъществени или предстоящи инвестиции на дадена територия допринася за нейното развитие и за осъществяване на дадена цел или приоритет на Интегрираната териториална стратегия (ИТСР) на съответния регион за планиране. 
"Концепциите могат да включват конкретна дейност по една програма, но те могат да бъдат и комбинирани, когато се състоят от различни секторни мерки, минимум двама партньори, ползват финансиране от различни програми и решават нуждите на поне две общини. При оценяване с приоритет ще се ползват комбинираните концепции, както и некомбинирани по програма "Околна среда", каза още Аврамова. 
Допустимите бенефициенти са държавни органи, областни администрации и общински власти, представители на гражданското общество, на бизнеса и научната общност, сдружения на собственици на жилища в многофамилни жилищни сгради, лечебни заведения, държавна или общинска собственост (само в партньорство с Министерството на здравеопазването или общината), културни институти, както и други организации от публичния сектор.
Интегрираните териториални инвестиции ще се изпълняват на територията на цялата страна, но при спазване на специфичните изисквания на всяка програма, участваща в подхода. Във фокуса на инвестициите на двата приоритета на програма "Развитие на регионите" попадат всички 50 градски общини в България.
Областните информационни центрове участват в звената за медиация и публични консултации. Първото звено ще съдействат за определяне на заинтересованите страни, за сформиране на партньорства, а второто ще организира задължителните публични дискусии и консултации на подадените концепции.