Правителството определи министрите на образованието и науката, и на икономиката и индустрията - проф. Галин Цоков и Богдан Богданов, за свои представители в Съвета на настоятелите на Българската академия на науките (БАН). Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).
Съветът на настоятелите е с четиригодишен мандат и се състои от 16 членове, двама от които са представители на правителството. Участват също представители на Националното сдружение на общините в България, на национално представителните работодателски организации, на Съвета на ректорите и на други научни организации.
Съветът на настоятелите подпомага дейността на БАН при ефективното управление на финансовите средства и стратегическото развитие на научноизследователската дейност. Той предлага и мерки за постигане на целите, заложени в европейските стратегии за научни изследвания и иновации. Настоятелите съдействат също за създаване на иновационни центрове за производствена, внедрителска и други дейности, свързани с приложението на научните резултати. Съветът може да предлага създаване, преобразуване и закриване на академични институти, както финансови и други необходими механизми за съвместна научна, образователна и приложна дейност с висшите училища и търговските предприятия.
Съветът на настоятелите на БАН заседава не по-малко от веднъж на три месеца. Председател на съвета е председателят на Българската академия на науките, като той няма право на глас при вземането на решения от съвета, съобщават на сайта си от научната институция.