Да се обави търг за старата контактна мрежа на тролейбисите в Русе - това предлага за одобрение от Общинския съвет зам.-кметът Димитър Недев. Ето какво гласи изложението му:

Община Русе е собственик на движими вещи, представляващи демонтирани части от контактната мрежа, следствие от изпълнението на строеж „Рехабилитация на тролейбусната инфраструктура – стълбове и контактна мрежа“ по проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“ както следва: проводник – контакт R100 – материал (мед) – 26 460 кг. и стрелки – изолатори и кръстовки - смесен материал (желязо, месинг, мед) – 7 640 кг.

Демонтираните елементи от въздушно-контактната тролейбусна мрежа на град Русе, във връзка с Договор № BG161PO001/1.5-03/2011/005-S-16, ЗОП-29 от 19.05.2014г., с предмет „Проектиране и строителство на електронни информационни табла и за рехабилитация на тролейбусната мрежа“, обособена позиция № 2 с предмет „Проектиране и строителство за рехабилитация на тролейбусната мрежа“, към настоящия момент все още се съхраняват в склад на „Шулц – 79“ ЕООД, съгласно Договор за отдаване под наем на недвижим имот от 26.03.2018 г. между Община Русе и „Шулц 79“ ООД. Годишно Община Русе заплаща наемна цена в размер на 1 920 лв. (хиляда деветстотин и двадесет лева) без ДДС.

Пазарната стойност на описаните движими вещи, представляващи демонтирани части от контактната мрежа, определена от лицензиран оценител е:

- за проводник – контакт R100 в размер на 3,78 лв. (три лева и седемдесет и осем стотинки) на килограм;

- за стрелки – изолатори и кръстовки в размер на 2,96 лв. (два лева и деветдесет и шест стотинки) на килограм.

Разходите по товарене, транспортиране и теглене на описаните движими вещи, представляващи демонтирани части от контактната мрежа е предвидено да са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Заплащането на продажната цена за цялото количество продавани движими вещи описани по-горе да бъде извършено след сключване на договор за покупко – продажба, в 7 –дневен срок от претегляне на технически изправен кантар, преминал необходимата проверка на количеството, въз основа на издадени кантарни бележки за претеглените движими вещи по позиции и подписан протокол от представители на продавача и на купувача за окончателно определяне на продаваното количество съобразна достигнатата цена на килограм на тръжната процедура, предложена от купувача и установена в договора за продажба.

Собствеността спрямо продаваното количество движими вещи, представляващи демонтирани части от контактната мрежа, преминава върху купувача от момента на подписване на протокола по предходната точка от представители на продавача и на купувача за окончателно определяне на продаваното количество.

През 16.04.2019 г. е образувано досъдебно производство относно липсата на 48 тона движими вещи, представляващи демонтирани части от контактната мрежа.

На 22.06.2023 г. с постановление изготвено от прокурор в Районна прокуратура гр. Русе е разрешено движимите вещи да бъдат върнати на Община Русе. В тази връзка и засиления обществен интерес се налага провеждане на продажба на движими вещи, представляващи демонтирани части от контактната мрежа чрез публичен търг с явно наддаване.

В заключение Недев предлага Общинският съвет да обяви наслочването на тръжна процедура за продажба на металите.