С проект за над 12,6 милиона лева Националният парк „Централен Балкан“ цели да възстанови и опази природни местообитания и видове. Дейностите по проекта бяха представени на пресконференция в централата на Националния парк „Централен Балкан“. 
Проектът е започнал на 26 септември 2018 г. и трябва да приключи на 26 ноември 2023 г. Предоставената безвъзмездна помощ  е 10 997 929, 36 лв., от които 9,3 милиона от Европейския фонд за регионално развитие и 1,6 милиона национално финансиране от бюджета на Република България. 
Основната цел на дейностите по проекта е да подобри състоянието на 12 природни местообитания и два животински вида, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „Натура 2000“, каза пред журналисти Антон Станчев, ръководител на екипа на проекта. 
„16 вида дейности са извършени по този проект. Извършени са възстановяване на коренни горски природни местообитания, възстановяване и опазване на горски природни местообитания, ограничаване на влиянието от домашни животни. Бяха извършени дейности по възстановяване и опазване на местообитание Субсредиземноморски борови гори, опазване на преходни блата и плаващи подвижни торфища, извършен е ремонт и възстановяване на пътя Беклемето – хижа „Дерменка“, извършени са дейности по противоерозийни мерки“, каза по време на пресконференцията Антон Станчев. 
Възстановени са природни местообитания, граничещи с туристически маршрути, извършени са дейности по превенция и борба с пожари и бракониерство, закупено е специално оборудване и техника, екипите на Националния парк са извършили геодезическо отлагане на 404 км граници на парка. 
Както БТА писа, в централата на Националния парк бе изграден експозиционен аквариум в резултат от изпълнението на договор „Възстановяване и опазване на главоч в НП „Централен Балкан“. Като част от проекта са извършени дейности по възстановяване и опазване популациите на рибата главоч от речните басейни на реките Вит, Осъм и Янтра. В централата на парка е създадена и лаборатория за размножаване на рибата, а отгледаните над 110 рибки са пуснати в три участъка на река Черни Осъм. 
„На територията на Национален парк „Централен Балкан“ е изградена и се поддържа площадка за подхранване и адапционна волиера за едри грабливи птици. Там са доставени 12 белоглави лешояда, от които осем са освободени сред природата. Екипът на парка разработи мобилно приложение, достъпно в интернет, в което са включени над 50 туристически маршрута, посетителски обекти и прилежащите видове и местообитания“, допълни Антон Станчев, ръководител на екипа на проекта. 
Национален парк „Централен Балкан” е един от трите национални парка на България. Създаден е през 1991 г., днес той е третата по големина защитена територия у нас - 720 кв. километра. Разположен е в най-високата част на Централна Стара планина. В границата на Националния парк са разположени девет резервата – „Боатин”, „Царичина”, „Козя стена”, „Стенето”, „Стара река”, „Джендема”, „Северен Джендем”, „Пеещи скали” и „Соколна”. Съгласно класификацията на Международния съюз за защита на природата (IUCN), Паркът е защитена територия от втора категория, а резерватите в него – първа категория.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА "Европа в България: Общо бъдеще".