Общинската администрация в Перник започна подготовката на проектно предложение. Същото е публикувано и оповестено на официалния сайт на институцията.
Предложението е наименувано "За по-чист въздух в община Перник, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи" и е по приоритет 5 - "Въздух" на Програма "Околна среда 2021 - 2027 г.". Първата крачка в разработването на предложението е провеждането на анкетно проучване за нагласите на жителите на общината, които използват дърва и въглища за отопление, и подмяна на печки на твърдо гориво с екологични алтернативи. Резултатите от проучването ще бъдат анализирани и ще послужат за определяне параметрите на проектното предложение. Анкетната карта, която може да се попълни онлайн до 14 юли, е публикувана на официалната интернет страница на общинската администрация. 
Реализирането на проекта ще допринесе до подобряване качеството на атмосферния въздух в община Перник, чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление. Целта на проекта е да се подменят отоплителните устройства на домакинствата, които използват за отопление уреди с твърдо гориво (дърва и въглища), като се заменят с алтернативни високоефективни съвременни такива.
За да бъдат запознати жителите на общината с условията на проекта, е предвидено организирането и провеждането на информационни събития. 
По данни, взети от програмата за подобряване на екологията в община Перник за периода 2022-2028 г. на РИОСВ - София, не повече от 35 пъти годишно е допустимо превишаване на средноденонощната концентрация на фини прахови частици във въздуха на Перник.
В документа е записано още, че в общината има 24 населени места. Най-високите измерени стойности на фини прахови частици и превишения на замърсителите са регистрирани през отоплителните сезони. Изготвена е оценка, която препоръчва да се предприемат ключови мерки в секторите замърсители: емисиите от битово отопление, от промишлени източници и автотранспорт.