ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− РУСЕ“

 

График на предстоящите дейности по възстановяването на улични настилки

Във връзка с постъпили запитвания относно предстоящото възстановяване на улични настилки по улиците, където е завършила или скоро ще завърши реконструкцията на ВиК мрежата в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, представяме на вниманието на всички заинтересовани страни график на предстоящите възстановителни дейности.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.