За спешна среща с ресорния заместник-министър на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), отговарящ за горите, настояват в писмо до министерството от сдружението "Форест БГ" – браншова организация на физически и юридически лица, извършващи дейности в горския сектор.
В писмото си, изпратено и до медиите, от организацията искат обща среща на министерството и 11-те браншови организации, регистрирани по Закона за горите, във връзка с проблеми, свързани с пазара на дървесина и с нормативните и административни актове, пречещи на нормалната работа на организациите, държавните стопанства, бизнеса и обществото.
Борсовите цени на промишлената дървесина в Европа се сринаха през последната половин година, а нашата държава вдигна цените на търговете, коментираха пред БТА експерти от бранша. Те настояват за обсъждане на срива на изкупните цени на дървесината и проблемите, които възникват пред сектора, включително и при изпълнение на вече сключените договори, както и за възможни мерки за индексация на цени по предстоящи и вече сключени договори по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП). 
Работещите в системата на горите сме ощетени от вноса на дървесина от Украйна, а проблемите трябва да се решат справедливо, коментираха още от бранша в Кюстендилско. Според тях в момента много предприятия, работещи с промишлена дървесина в страната, или работят на загуба, или въобще не работят.
Организацията настоява за обсъждане и поемане на ангажименти за преразглеждане на административни актове и указания създаващи неоправдани ограничения в работата на сектора, както и за действия по преодоляване на последствията от решение на ВАС по жалба на WWF България.
Фактическата обстановка се разминава, въпреки правилната юридическа гледна точка, и това създава предпоставки за възникване на проблеми по отношение стопанисването и обгрижването на горски територии, коментират още от организацията. Един от примерите за това е липсата на решение за действия при горски пожари и прокарването на просеки за потушаването им.
Проблем представлявали и текстове от предложените изменения и допълнения в Закона за водите, които също налагат ограничения. Според работещите в бранша трябва да се търси баланс, а не само да бъдат налагани рестрикции.
От "Форест БГ" заявиха, че са получили подкрепа и от страна на други браншови организации в страната.