Създава се общ Регистър на издадените удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация по професия, която не е регулирана в България, необходими за достъп или за упражняване на професията в друга държава членка. В новия обединен регистър ще могат да се открият също обезсилените удостоверения и отказите за издаване на такива удостоверения, съобщи правителствената пресслужба.
Това предвиждат приетите от Министерския съвет промени в Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка.
Новият обединен регистър ще бъде изграден и поддържан от Националния център за информация и документация (НАЦИД) към Министерството на образованието и науката (МОН).
С обединяването и надграждането на досега съществуващите регистри на документите, свързани с придобита професионална квалификация по нерегулирани професии, ще се облекчи достъпът до тях от граждани, работодатели и държавни органи в държавите членки, което е ключова предпоставка за свободното движение на услуги в ЕС като част от общия пазар.
От МОН съобщиха на 19 април тази година, че се създава общ Регистър на издадените удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация по професия, която не е регулирана в България, необходими за достъп или за упражняване на професията в друга държава членка