От 25 до 30 юни 1962 година София е домакин на четвъртата Конференция на европейските национални комисии за ЮНЕСКО. Участват делегации на 29 европейски страни, включително изпълняващият длъжността генерален директор на ЮНЕСКО Рене Майо и директорът на Бюрото за връзки със страните членки на ЮНЕСКО Хосе Корея. Форумът е открит със слово от акад. Сава Гановски, председател на Националната комисия на НР България за ЮНЕСКО. В края на конференцията делегатите посещават Пловдив и Варна.
В бюлетина на БТА „Вътрешна информация“  през 1962 г. подробно е отразен форумът.
В София бе открита четвъртата Конференция на европейските национални комисии за ЮНЕСКО
София, 25 юни 1962 г.  /БТА/ Днес преди обед в Народната библиотека „Васил Коларов“ бе открита четвъртата Конференция на европейските национални комисии за ЮНЕСКО. В работата на конференцията участват делегации от 29 европейски страни: Австрия, Албания, Великобритания, Беларуска ССР, Белгия, България, Германска федерална република, Дания, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Люксембург, Монако, Норвегия, Полша, Румъния, Съветския съюз, Турция, Украинска ССР, Унгария, Финландия, Франция, Нидерландия, Чехословакия, Швейцария, Швеция и Югославия. Като наблюдатели присъстват представители на Ватикана и на Международния комитет на Червения кръст. При откриването на конференцията присъстваха видни общественици и културни дейци, хора на науката и изкуството, представители на висшите учебни заведения и други официални лица. Тук бяха заместник-председателят на Министерския съвет Живко Живков, заместник-министрите на външните работи Милко Тарабанов и Иван Башев, заместник-министрите на просветата и културата Борис Вапцаров и Ангел Будев, председателят на Комитета за приятелство и културни връзки с чужбина Екатерина Аврамова, както и представителите на Секретариата на ЮНЕСКО: изпълняващият длъжността генерален директор Рене Майо и директорът на Бюрото за връзки със страните членки на ЮНЕСКО Хосе Корея.
Присъстваха също така шефове и членове на дипломатически мисии, акредитирани в София, както и чуждестранни и столични журналисти.
Четвъртата Конференция на европейските национални комисии за ЮНЕСКО бе открита със слово от акад. Сава Гановски, председател на Националната комисия на НР България за ЮНЕСКО. След като поздрави сърдечно с добре дошли делегатите и гостите, той изтъкна, че настоящата конференция има за задача да обсъди общите проблеми, които стоят пред ЮНЕСКО, пред националните комисии и пред европейските народи и народите от цял свят в областта на образованието, науката и културата. Ролята на ЮНЕСКО е не само да укрепва, развива и способства за обмяната на образователни, научни и културни ценности между народите, но и да помогне за запазването на тези ценности от унищожение. Ние не се съмняваме, заяви др. Гановски, че хубавата традиция на регионалните конференции на националните комисии ще продължи и ние и за в бъдеще ще се събираме с голямото и горещо желание да направим всичко възможно за изпълнение на задачите, които стоят пред ЮНЕСКО, за да можем да улесним човечеството да върви по пътя на прогреса, културата, демокрацията и мира. Конференцията ще даде възможност със своята работа, с разговорите и обмяната на мисли в комисиите и около кръглата маса да се създаде атмосфера благоприятна за разрешаване благородните задачи, които стоят пред цялото човечество.      
***
Четвъртата конференция на европейските национални комисии за ЮНЕСКО
София, 26 юни 1962 г. /БТА/ Днес в столицата продължи своята работа четвъртата Конференция на европейските национални комисии за ЮНЕСКО. Преди обед започнаха заседанията около кръглата маса под председателството на г-жа Елел Саунт /Дания/. Обсъждаше се представеният от шведската Национална комисия за ЮНЕСКО доклад "Европейската младеж и съвременните проблеми на науката и техниката“. Докладът обхваща цял комплекс от актуални въпроси на обучението и възпитанието на младежта при условията на твърде бързото развитие на науката и техниката. Особено внимание се обръща върху някои проблеми на влиянието на семейството, училището, обществената среда и младежките организации за правилното обучение и възпитание на младежта.
Всички изказали се одобриха като навременна инициативата за свободната размяна на идеи и опит, относно влиянието на съвременното развитие на науката и техниката за възпитанието на младежта, подчертаха важността на повдигнатите проблеми и направиха някои препоръки.
В този дух се изказа и акад. Сава Гановски, председател на националната комисия на НР България за ЮНЕСКО. Между другото той посочи необходимостта от създаването на социални и други условия за най-широк достъп на всички младежи без никаква дискриминация от политически, национален или расов характер до учебните заведения. 
***
Четвъртата конференция за европейските национални комисии за ЮНЕСКО
София, 27 юни 1962 г. Днес в столицата продължи работата си четвъртата Конференция на европейските национални комисии за ЮНЕСКО. В разискванията около кръглата маса по представения от шведската Национална комисия за ЮНЕСКО доклад за европейската младеж и проблемите на съвременната наука и техника взеха участие 16 представители от 13 страни. Делегатът на Франция Пиер Франсоа осведоми присъстващите за резултатите от една анкета сред младежта на три западни и три източни страни. На въпроса дали сега в миналото или бъдещето предпочитат да живеят, младежите от пет страни с изключение на Япония са изказвали задоволството си, че живеят в днешната епоха.
А отговор на въпроса към напредък или упадък върви човечеството, те са потвърдили първото, а на въпроса дали науката има за задача само да обясни света или да помогне на неговото подобряване, те са се изказали в полза на второто. Делегатът на Франция Луи Франсоа отбеляза необходимостта на международни конференции като настоящата да бъдат канени и представители на младежта, а представителят на Чехословакия Л. Холубек изтъкна ползата от различните видове спортни и културни състезания за развитието на младите хора и за укрепването на сътрудничеството между младежите от различните страни. Делегатката на Украинската ССР А. М. Ситник говори за самоотвержения труд на украинската младеж, у която все повече укрепват високи морални добродетели. Представителят на Гърция П. Георгиунцос подчерта нуждата от хармонично съчетаване на точните и хуманитарни науки в образованието на младежта. След него делегатът на Югославия З. Буяс изтъкна претрупаността на учебните програми и нуждата младежите да бъдат подготвени за индивидуални, извънучилищни занимания. Членът на полската делегация М. Зулавски подчерта необходимостта да се възпитава у младежта съзнание за мястото на човека в обществото и неговите отговорности пред обществото. Той изрази несъгласие с някои положения в изказването на гръцкия делегат и наблегна върху социалната същност на човека. Изказаха се също така представителят на Нидерландия проф. д-р Берг, представителят на Франция М. Бейен и представителят на Албания М. Треска, който разказа за развитието на образованието в неговата страна. Изказаха се също така представителят на Белгия Де льо Кур, който отбеляза необходимостта от по-висока подготовка на преподавателите, както и делегатката на Унгария Йобору, която изтъкна нуждата от правилно съотношение между техническите и хуманитарни знания. Последен взе думата делегатът на Швеция Р. Лунд. Той благодари за конструктивните предложения на редица делегати и направи обобщение на изказванията. На заседанието присъства като наблюдател и пристигналият снощи делегат на Куба - Рене Алварес Риос.
Следобед в Народната библиотека "Васил Коларов“ продължи свята работа Комисията за обсъждане на основните положения в проектопрограмата на ЮНЕСКО за 1963-1964 г. Пръв взе думата югославският делегат Р. Увалич, който заяви, че югославската делегация ще подкрепи предложението увеличение на бюджетните средства, при условие, че тези средства бъдат използвани за разширяване програмата на ЮНЕСКО, а не за разширяване на административния му апарат. Той засегна въпросите за положението на младежта, за ликвидирането на неграмотността и за отношението на ЮНЕСКО по проблема на разоръжаването. 
***
Четвъртата Конференция за европейските национални комисии за ЮНЕСКО
София 28 юни 1962 г.  /БТА/ Днес в София завърши своята работа четвъртата Конференция на европейските национални комисии за ЮНЕСКО. В нея участваха делегации от 29 страни на Европа и наблюдатели на Комитета на международните неправителствени организации при ЮНЕСКО, на Ватикана и Куба.
В работата на конференцията взе участие и изпълняващият длъжността генерален директор на ЮНЕСКО Рене Майо, председателите на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО Мухамед Авад и директорът на Бюрото за връзки със страните членки Хосе Корея.
Днес следобед в Народната библиотека "Васил Коларов“ под председателството на академик Сава Гановски, председател на българската Национална комисия за ЮНЕСКО, се състоя заключителното пленарно заседание на конференцията. Последователно бяха представени и приети единодушно докладите и проектопредложенията на комисиите: Комисия А – за обсъждане на основните положения в проектопрограмата и бюджета на ЮНЕСКО за 1963 - 1964 г ; Комисия Б – за ролята на националните комисии в изпълнение на задачите на ЮНЕСКО. Представен бе и доклад за резултатите от обсъждане от секретарите на националните комисии на изпълнението на решенията, приети от предишните регионални конференции на европейските страни.
В доклада на Комисия А, направен от г-н Л. Лангакер /Норвегия/, бе подчертано, че според мнозинството от делегатите след последната регионална конференция организацията е постигнала значителен напредък. Единодушно е мнението, че тя трябва да продължава своята работа в помощ на икономически изостанали страни, за разпространяване на образованието и за постигане на по-голямо международно разбирателство, за осигуряване на широк достъп на всички хора до културните ценности, като същевременно се полагат грижи за запазването на местните културни ценности. Всички изказали се са подчертали, че запазването на мира е първостепенно условие за запазване на културните ценности и за постигането на стопански, обществен и културен напредък. 
В своите изказвания представителите на националните комисии на България, Чехословакия, Унгария, Полша, Румъния, Украйна и Съветския съюз са настояли за по-енергични действия на ЮНЕСКО в областта на общото и пълно разоръжаване под международен контрол, за забрана на опитите с ядрени оръжия, за унищожаване на колониализма, за защита на мира чрез използване на средствата за информация, срещу възраждането на фашизма и расовите предразсъдъци и срещу пропагандата на войни. 
В докладите на Комисия Б, изнесени от г-жа Паронето Валие /Италия/ и г-н К. Сиикала /Финландия/,  бе изтъкната изключителната роля на националните комисии в дейността на ЮНЕСКО и бе подчертано, че решенията и препоръките на предишните регионални конференции ни най-малко не са загубили своето значение. Затова те трябва да се имат предвид от националните комисии. Присъстващите изслушаха от делегата на Швейцария Д. Ротах информация за разискванията около кръглата маса на тема: "Европейската младеж и проблемите на съвременната наука и техника“. След това делегатите единодушно приеха доклада за окончателния отчет на конференцията, заедно с предложените поправки, изнесен от Мъмпетрачков, генерален секретар на Националната комисия на Украинска ССР. 
***
Делегациите на Четвъртата национална конференция на европейските национални комисии за ЮНЕСКО на обиколка в страната
Пловдив, 29 юни 1962 г. /БТА/ Днес на обяд в града пристигнаха делегациите на Австрия, Великобритания, Белгия, Ватикана, Дания, Испания, Люксембург, Чехословакия и Монако,  участвали в четвъртата Конференция на европейските национални комисии за ЮНЕСКО. Гостите се придружават от постоянния председател на Народна република България в ЮНЕСКО Борис Милев. Пред хотел "Тримонциум" те бяха посрещнати от секретаря на Градския народен съвет Петър Амуджев и от други официални лица. Следобед чуждестранните делегации посетиха старинната част на града и се запознаха с историческата къща музей "Ламартин", Етнографския и Археологически музей и красивия хълм на освободителите.
***
Чуждестранни делегации, участвали в Четвъртата конференция на европейските национални комисии за ЮНЕСКО, във Варна
Варна, 30 юни 1962 г. /БТА/ Днес част от делегатите и гостите на четвъртата Конференция на европейските национални комисии за ЮНЕСКО разгледаха някои от забележителностите на града. Придружени от секретаря на Националната комисия за ЮНЕСКО в България Чудомир Петров, те посетиха Аквариума и Археологическия музей, където се съхраняват много ценни находки и експонати, хвърлящи обилна светлина върху 2500-годишната история на черноморския град. Вечерта чуждестранните делегации отпътуваха със самолет за София.