Българската академия на науките (БАН) с дълбоко прискърбие съобщава днес, че на 29 май почина член-кореспондент Олга Полякова-Кръстева.
Чл.-кор. Олга Тодорова Полякова-Кръстева е родена на 6 май 1932 г. в Пловдив, в семейството на видния адвокат проф. Тодор Поляков. През 1956 г. завършва Висшия медицински институт в София и работи като практикуващ лекар на различни места в страната. През 1960 г. постъпва на работа в Централната хелминтологична лаборатория при БАН, като научен сътрудник. През 1970 г. защитава кандидатска дисертация, през 1973 г. става старши научен сътрудник II степен, през 1979 г. защитава докторска дисертация, през 1981 г. става старши научен сътрудник I степен, а през 1989 г. е избрана за член-кореспондент на БАН.
Голяма е заслугата на чл.-кор. Полякова за развитието на хелминтологията не само у нас, но и в световен мащаб. Тя е един от най-уважаваните и изтъкнати учени паразитолози в България, за което свидетелстват нейните публикации, изобретения и патенти. Научните интереси на чл.-кор. Полякова са насочени към изучаване на структурата и функцията на редица хелминтни видове, както и на патоморфологичните изменения, предизвикани от тях в тъканите на гостоприемниците им. За добрата й теоретична и методологична подготовка допринасят реализираните специализации във водещи научни звена в Москва, Лондон, Стокхолм и Бон. Научните интереси на чл.-кор. Полякова са свързани и с изследване на различни хелминти в норма и след третиране с лекарствени препарати, като са направени експертни оценки върху ефекта и механизма им на действие. Направена е успешна терапия на особено опасната за човека и животните паразитоза - ехинококоза, като е използвана липозомна техника. Научната продукция на чл.-кор. Полякова обхваща над 100 научни статии, три изобретения и четири патента. Тя е участвала многократно в научни форуми у нас и в чужбина.
Педагогическата дейност на чл.-кор. Полякова включва курс от лекции и упражнения, изнасяни пред студенти и специализанти в Медицинската академия в София и в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". В резултат на многогодишната й преподавателска дейност чл.-кор. Полякова е помогнала за създаването на редица талантливи млади учени и последователи.
Успоредно с многостранната си научна дейност чл.-кор. Полякова е изпълнявала и важни административни функции: завеждащ секция, профпредседател на БАН, директор на Института по експериментална патология и паразитология. Тя е била член и председател на Българското паразитологично дружество, член на Дружеството на хепатолозите в Германия, както и член на редакционните колегии на списанията "Доклади на БАН" и на "Experimental Pathology and Parasitology".
За своите научни и обществени заслуги чл.-кор. Олга Полякова е носител на редица награди, между които Орден  "Св. св. Кирил и Методий" първа степен (1982 г.), Почетен знак "Проф. Марин Дринов" на БАН, Почетен знак "За заслуги към БАН" и други.
Наред с качествата на учен с голяма ерудиция, член-кореспондент Олга Полякова носеше и онези отличителни черти на характера, като почтеност, загриженост и доброжелателност към другите, които я правеха забележителна личност, отбелязва от БАН.