Община Стара Загора е подала документите на желаещите да се включат в първия етап на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщават на официалния сайт на местната администрация. 75 са допустимите многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г. Общата стойност на предвидените дейности е 117 363 906,68 лева и разгърнатата застроена площ е 383 973,16 квадратни метра.
Одобрените сгради ще получат до 100 процента безвъзмездна финансова помощ, а основната цел на програмата е подобряване енергийните характеристики на жилищните сгради. Това включва достигане на клас на енергопотребление „В“ на многофамилните жилищни сгради, намаление на енергийното потребление на страната, както и редуциране на емисиите на парникови газове. С изпълнението на мерките се цели постигане на 30 на сто спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, подобряване на условията и качеството на живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.
Ще има прием на проекти и по втори етап от реализирането на подмярката, но в него безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80 на сто от допустимите разходи и ще стартира след края на текущата процедура. Кандидатстването ще приключи на 31 декември т.г.
Интересна и полезна информация за сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА „Европа в България: Общо бъдеще“.