Етапните резултати от проверката за законосъобразност на одобрените схеми за преместваеми обекти (бараки) в Златни пясъци за това дали предвижданията съответстват на устройствените показатели в подробния устройствен план (ПУП) показват, че за част от схемите е необходимо да се извършат допълнителни преценки за съответствие по отношение на някои от устройствените показатели. Това се казва в становище на Министерството на туризма(МТ), разпространена до медиите. Такива проверки се извършват в момента.
Както БТА съобщи, на 23 март община Варна е внесла два сигнала в Софийската градска прокуратура по казуса със законността на бараките, разположени в курорта "Златни пясъци“. В информацията е цитиран  кметът на града Иван Портних, според когото  това е пътят да се изясни кой и в качеството на какъв е съгласувал схемите за поставянето на преместваемите обекти в комплекса, както и дали е спазена процедурата по изготвянето и внасянето им за одобряване в Министерството на туризма,. Съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), схемите трябва да бъдат одобрени от министъра на туризма, но  наредба на Община Варна изисква те да бъдат внесени от кмета на града в министерството, е посочил Портних. 
"На този етап от проверката от страна на Министерството на туризма не са открити нарушения от формална страна във връзка с наличието на компетентност на заместник-министър Ирена Георгиева да одобри през 2020 г. въпросните схеми, тъй като същата е действала в условия на заместване, при упражняване в пълен обем на правомощията на министъра на туризма, включително тези по ЗУЧК и по-специално по чл. 13, ал. 3 от посочения нормативен акт относно одобряването на схеми за поставяне на преместваеми обекти на територията на националните курорти“, пише още в становището на МТ. Ведомството обаче ще изиска от Община Варна представянето на допълнителни данни.
От МТ припомнят, че министърът на туризма Илин Димитров вече е заявил, че ако в доклада с окончателните резултати от проверката се установят нарушения или нередности във връзка с одобряването на схемите за оставяне на преместваеми обекти в к.к.  "Златни пясъци“, ще бъдат предприети съответните действия съобразно закона.
Отново ще подчертаем, че в правомощията на главния архитект на общината, респективно на местната власт, е както да разреши, така и да откаже изпълнението на одобрената от МТ схема, изтъкват от министерството. И подчертават, че съгласно чл. 13, ал. 8 от ЗУЧК главният архитект на съответната община разрешава или отказва издаването на разрешението по чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК в 30-дневен срок от постъпване на искането.
Същевременно, контролът по законосъобразното разполагане, изграждане и ползване на преместваемите обекти, както и тяхното премахване, в т. ч. за националните курорти, се осъществява от органите на Дирекцията за национален строителен контрол по реда на чл. 57а от Закона за устройство на територията, пише в становището на институцията. Обектите подлежат на премахване, ако са поставени без одобрена схема, когато такава се изисква, и/или без разрешение, в противоречие със схемата и/или в противоречие с издаденото разрешени, се цитира в текста законова разпоредба. Компетентен орган по процедурата по премахване е началникът на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице.
„Като взимаме под внимание горепосоченото, бихме желали да отбележим,че не съществува съмнението, че на един курорт от национално значение са необходими и търговски обекти, които да предлагат качествени стоки и услуги, необходими за цялостния туристически продукт, при спазването на условията за конкурентност и законосъобразност“, заявяват още от Министерството на туризма.