ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− РУСЕ“

ПРЕДСТОИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКАТА ПО УЛ. „ЦАР КАЛОЯН“ В ГР. РУСЕ

Във връзка с многобройни запитвания от гражданите относно възстановителните работи след завършване на строително-монтажните дейности по рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа по ул. „Цар Калоян“ в гр. Русе следва да уведомим своите клиенти, че са предприети мерки за скорошно възстановяване на уличната настилка.

Бихме искали да поднесем своето извинение за значителното забавяне при възстановяването на настилката по улицата, което временно доведе до неудобства за придвижването на гражданите. До отлагането на довършителните дейности обаче се стигна по независещи от „ВиК“ ООД – Русе причини.

Изпълнителите на строителните дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ са длъжни да възстановят настилката по разрушените от тях участъци, като структурата на участъците с трайна настилка следва да бъде като минимум от същия вид и конструкция като първоначалната. Още при стартиране на строително-монтажните работи изпълнителят констатира, че съществуващата настилка по ул. „Цар Калоян“ е била смесена (паважна и асфалтова), което е затруднявало нейната поддръжка и е довело до компрометиране на различни участъци. Също така е установено наличието на улични зони, където основата, върху която е била положена паважната настилка, не е била технически годна, което допълнително е затруднявало поддържането на улицата в добро експлоатационно състояние.

С оглед на необходимостта от изясняване на вида на настилката, която да бъде възстановена, за да се гарантира дълготрайната експлоатация на новоизградената ВиК инфраструктура, през последните няколко месеца бяха проведени проучвания и редица консултативни срещи с представители на изпълнителя, строителния надзор и Община Русе. В резултат на проведените дискусии препоръките са, че най-целесъобразно за запазването на новоизградените проводи и доброто отводняване на улицата ще бъде възстановяването на настилката да се извърши с асфалтобетон.

Бихме искали да отбележим, че полагането на водопроводни и канализационни тръби по ул. „Цар Калоян“ в участъка от ул. „Рила“ до бул. „Славянски“ е напълно завършено и е изцяло възстановена настилката в участъка от ул. „Тома Кърджиев“ до бул. „Славянски“, като предстои скоро да стартират възстановителни дейности и по останалата част от улицата, където строителните работи по ВиК мрежата са приключили.  

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе


Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“