В случай че работодателят желае да провери уменията на работниците и служителите, той може да сключи с тях договор с клауза за срок на изпитване. Този срок се уговаря в трудовия договор, като не може да бъде повече от 6 месеца в общия случай. Когато обаче трудовият договор е срочен и е за период по-малко от 1 година, срокът за изпитване може да бъде максимум до 1 месец съгласно промените на трудовото законодателство от 1 август 2022 г. Това напомнят от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) във връзка със засиленото търсене на работна ръка за сезонна заетост.
Сключването на писмен трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите (НАП), гарантира в най-пълна степен правата и на работещите, и на работодателите, подчертават от ведомството. Договорът трябва да е и в два екземпляра и да бъде предоставен на работника преди постъпване на работа. За наетите за краткосрочна заетост за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн, земеделските стопани могат да използват и т.нар. еднодневни договори. Тези договори отново се съставят в два екземпляра, единият от които задължително се връчва на работника преди започване на работа, информират от ГИТ. Наетите с еднодневни договори не губят социални и осигурителни права, а работодателите не трябва да ги регистрират в НАП, да оформят трудови книжки и заповеди за прекратяване, напомнят още от агенцията.
Работодател, който използва недеклариран труд, подлежи на санкция от минимум 1500 лв., като това нарушение е основание за отстраняване от участие в процедури за обществени поръчки. Да не се сключват договори устно, призовават също от ГИТ.
Работниците и служителите могат да проверят каква е вероятността полаганият от тях труд или част от него да е недеклариран, както и да получат насоки как да реагират в такива случаи чрез разработения от Инспекцията по труда специален софтуер. Той е достъпен тукhttps://www.gli.government.bg/udw/ 
Във връзка със започването на активния селскостопански сезон ИА ГИТ засили контрола в селското стопанство. От агенцията приемат сектора като рисков по отношение използването на различни форми на недеклариран труд.