Благодарение на финансирането от Европейския съюз се случиха много положителни промени в Русе. Модернизирахме инфраструктурата, положихме много усилия за развитието на социалните услуги и подобряването на условията в образованието и спорта. Направихме сериозни стъпки за подобряване на средата в града ни и обществената сигурност, въведохме високи технологии в образованието и приветствахме нови инвестиции. Това съобщи Ивайло Кадишев - директор на общинската дирекция "Международни политики, стопански дейности и анализи" в крайдунавския град, по време на регионалната конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще", домакин на която е Националният пресклуб на БТА в Русе. Проектът се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия. 
По думите на Кадишев от направената последваща оценка на Общинския план за развитие в периода 2014-2020 г. е видно, че в резултат на общинската политика и усилията на местната власт са постигнати добри резултати във всяка от изброените сфери - икономика, социално развитие, инфраструктура и осигуряване на качествени услуги за жителите на общината.
Той каза, че реализираните проекти от Община Русе по оперативните програми за програмния период 2014-2020 г. са 24 на обща стойност около 132,5 млн. лева. По програмата за трансгранично сътрудничесто "Interreg V-A Румъния-България 2014-2020" са сключени четири договора на обща стойност 25,6 млн. лева. По Програма "Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство" са одобрени четири проекта на обща стойност 8,2 млн. лева. 
Кадишев посочи, че в периода 2014-2020 година Община Русе е изпълнила редица проекти с различни източници на финансиране. Сред най-значимите са по оперативна програма "Региони в растеж". Това са "Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих" - за 16,8 млн. лева, "Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе - 2-ри етап" - 24,3 млн. лева, "Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на община Русе" - 2,2 млн. лева, "Ремонт на пет сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе, в т.ч. изграждане на спортни площадки, облагородяване на дворни пространства и внедряване на мерки за енергийна ефективност" - 12,4 млн. лева.
Значими са и проектите по програмата за трансгранично сътрудничество "VА Румъния-България 2014-2020 г.". 
Това са "Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T" - като 8,5 млн. лева са за община Русе, "Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата" - около 6,3 млн. лева са за Русе.
Кадишев каза, че проектите, които Община Русе изпълнява в момента, са на обща стойност 113,2 млн. лева. Сред тях е изграждане на анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци.
Той обясни, че за новия програмен период 2021-2027 г. депозираните проекти от Община Русе, които са в процес на оценка и пред подписване на договор, са на обща стойност 13,6 млн. лева. Сред тях са "Укрепване на физкултурен салон на ОУ "Иван Вазов", "Проект за насърчаване използването на електромобили" по Инвестиционна програма за климата; "Укрепване на общинския капацитет в Община Русе" по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, "Изграждане на Международен младежки център - Русе". 
Депозирани са и три проектни предложения по процедура "Модернизация на образователна среда" към Националния план за възстановяване и устойчивост. Учрежденията, с които се кандидатства, са две училища и детска градина.
Подготвят се и проектни предложения по Плана за възстановяване и устойчивост, както и по програма "Околна среда". Според Кадишев русенци винаги са имали усещането за Европа заради уникалния град и атмосфера, пристанището, туристите и близостта до съседна Румъния.  
"Безспорно има много положителни неща, които са направени през годините, както и такива, които е можело да се направят в повече или по-добре. За съжаление очевидните разлики между градовете в Северна и Южна България се дължат и в значителна степен на държавната политика и неравномерното разпределение на обществения ресурс", каза Ивайло Кадишев. 
По думите на Кадишев урокът от предните периоди е да бъдем по-прецизни и по-внимателни, за да може успешно да приключим даден проект.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА "Европа в България: Общо бъдеще".