Хранителни отпадъци и инертни материали над 4 см са сред отпадъците, които се изхвърлят в най-големи количества от населението на Община Враца през пролетта. Това сочи отчетът на Община Враца за изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда 2021 – 2028 година.
Данните за количествата отпадъци по фракции са от изготвения през 2022 г. Морфологичният анализ на отпадъците, който определя процентно съотношение на състава на битовите отпадъци, генерирани от територията на общината и помага за правилното управление на процесите по депонирането и обезвреждането им.
Съгласно анализа средно сезонно най-много хранителни отпадъци – 185 кг се изхвърлят през пролетта, следва лятото с 122 кг, есента – 80 кг и зимата - 99 кг.
По отношение на други отпадъци се вижда, че през лятото, сравнено с останалите сезони, най-много се изхвърлят кожа и метал, през есента - хартия и картон, пластмаса и градински отпадъци, а през зимата - опасни домакински отпадъци.  
За намаляване на депонираните биоразградими и зелени отпадъци тази пролет на депото, обслужващо общините Враца и Мездра, реално ще заработи компостиращата инсталация, изградена по проект по Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 г., се посочва още в отчета. Той ще бъде представен на редовното заседания на Общинския съвет във Враца утре - 28 март.