С 85% повече са обработените преписки в срок през 2022 г. от дирекция "Териториално планиране" към столичното направление "Архитектура и градоустройство" (НАГ) в сравнение с предходната година, съобщава на сайта си НАГ.
От там припомнят, че на 1 март бе въведена в експлоатация Единна информационна система за издаване на административни актове на Столичната  община. Всички постъпващи заявления за разрешаване изработване на подробни устройствени планове и одобряването им в деловодството на НАГ се обработват чрез системата. Всички вътрешноведомствени съгласувателни процедури се извършват посредством създаване на електронен съгласувателен лист. По този начин се осигури обработването на заявленията едноовременно от всички участници в процеса по съгласуване, информират от НАГ.
Една година след въвеждането на единната информационна система от НАГ са направили основни констатации за ефективността на системата при обработката на заявленията, свързани с градоустройствени процедури. Отчита се нарастване на постъпилите нови заявления в отдел „Устройствено планиране“ в периода от 1 януари 2021 г. до 1 януари 2022 г.
Общият брой обработени заявления за градоустройствени процедури, включително издадени административни актове, изходящи писма за необходимост от нанасяне на корекции или предоставяне на допълнителни документи, доклади до Столичния общински съвет, проведени процедури по съобщаване и др. през 2021 г. са 5833 бр., а през 2022 г. - 7477 бр. Общият брой на обработени заявления през 2022 г. е с 22% повече спрямо обработените през 2021 г. (броят обработени заявления включва и постъпилите през предходни години). 
Издадените градоустройствени заповеди през 2021 г. са 1004, а през 2022 г. са 1362, което е ръст с 35% през 2022 г. 
Изготвените справки от дирекция „Контрол и мониторинг“, съдържащи необработени преписки от служители в отдела, показват 85 % по-малко необработени заявления с изтекъл срок през 2022 г. (130 броя), отколкото през 2021 г.  (850 броя към 31.12.2021 г.).
Анализът е изготвен на база провеждан ежеседмичен сроков мониторинг и контрол в областта на устройството на територията, с цел по-ефективно изпълнение на задачите в срок, равномерно разпределение на задачи между служителите, в съответствие с основните цели на плановите документи, определящи политиката на Столична община, посочват от НАГ.
От там информират още, че през 2022 г. е извършен анализ от дирекция „Контрол и мониторинг“, относно постъпващия брой входящи заявления за градоустройствени процедури по райони, който показа значително натоварване на служителите, които отговарят за определени територии като "Панчарево" (26% от общия брой входящи заявления за градоустройствени процедури за 2022 г.), последвано от район "Нови Искър" – 11% от общия брой нови заявления. 
На база на изготвения анализ се предприеха коригиращи действия по отношения на организационния процес в отдела от директора на дирекция „Териториално планиране“, за преразпределение на задачи между служителите, които доведоха до значително подобрение в екипната работа и осигуриха обработката на голям обем административни преписки.  
Обобщеният анализ показа значително подобрение на организационния процес в отдел „Устройствено планиране“, дирекция „Териториално планиране“. Сроковете за провеждане на вътрешноведомствени процедури при обработката на заявления за разрешаване изработването и одобряването на подробните устройствени планове чрез системата за издаване на административни актове са значително скъсени. Нараснал е значително общият брой на обработените заявления за административни услуги, които са извършени в срок, отчитат от НАГ.