Разходите на бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) към 28 февруари 2023 година нарастват със 714,1 милиона лева в сравнение със същия период на 2022 година, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). За февруари общият размер на отчетените приходи е 1701,1 млн. лв. Постъпилите приходи са със 174,9 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи възлизат на 3314,0 милиона лева, което е със 714,1 милиона лева повече в сравнение със същия период на миналата година. 
Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.
В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 2 980,3 млн. лв. Разходите за пенсии са със 713,9 млн. лв. или с 31,5 на сто повече спрямо същия период на 2022 г. Пенсионерите за месец февруари 2023 г. са с 16 583 по-малко в сравнение с февруари 2022 година.
Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 28 февруари 2023 г. са в размер на 305,8 млн. лв. Отчетените разходи са с 5,2 млн. лв. по-малко спрямо същия период на 2022 г.
Отчетените от НОИ приходи в Учителския пенсионен фонд към 28 февруари са в размер на 12,8 млн. лв. Постъпилите приходи са с 1,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. 
Във Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" отчетените приходи към 28 февруари са в размер на 944,3 хил. лв. Постъпилите приходи са с 37,5 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 година.
Данните на НОИ за бюджета на ДОО към края на януари тази година показаха, че отчетените приходи са с 38,8 милиона лева повече от същия период на 2022 година, а разходите са увеличени с 389,8 милиона лева.