Европейската комисия приветства постигнатото тази сутрин предварително споразумение между Европейския парламент и Съвета за реформиране и укрепване на Директивата на ЕС за енергийната ефективност. Това споразумение бележи още една стъпка към завършването на пакета "Подготвени за цел 55" за изпълнение на Европейския зелен пакт и плана RеPowerEU. Той отново показва решимостта на ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г, съобщиха от представителството на ЕК в България. За първи път на принципа "енергийната ефективност на първо място" се предоставя правна сила с ясно изискване държавите от ЕС да вземат предвид енергийната ефективност при вземането на решения в областта на политиката, планирането и големите инвестиции в енергийния сектор и извън него. Споразумението включва първото по рода си определение на ЕС за енергийна бедност, но повече подробности не се посочват.
Досега ЕС дефинираше енергийната бедност, като състояние когато сметките за енергия представляват висок процент от доходите на потребителите или когато те трябва да намалят потреблението на енергия в домакинството си до степен, която оказва отрицателно въздействие върху тяхното здраве и благосъстояние.
Сега държавите членки ще трябва да прилагат приоритетно мерки за подобряване на енергийната ефективност сред хората, засегнати от енергийна бедност, уязвимите клиенти, домакинствата с ниски доходи и, когато е приложимо, хората, живеещи в социални жилища. Преразгледаните правила поставят по-силен акцент върху намаляването на енергийната бедност и предоставянето на повече права на потребителите, включително създаването на обслужване на едно гише за техническа и финансова помощ и извънсъдебни механизми за уреждане на спорове. Споразумението определя цел на ЕС за енергийна ефективност от 11,7 на сто за 2030 г., което надвишава първоначалното предложение на Комисията "Подготвени за цел 55". Тя изисква от държавите членки на ЕС, колективно да осигурят допълнително намаляване на крайното и първичното енергийно потребление в сравнение с прогнозите за потреблението на енергия, направени през 2020 година. Съгласно предварителното споразумение задължението за годишни икономии на енергия почти се удвоява, за да се осигури непрекъснат напредък. От страните от ЕС ще се изисква всяка година да постигат нови икономии в размер на средно 1,49 на сто от крайното потребление, от 2024 г. до 2030 г., в сравнение с настоящото равнище от 0,8 на сто. Те постепенно ще трябва да достигнат 1,9 на сто до края на 2030 г. Това е важен инструмент за стимулиране на икономиите на енергия в секторите на крайното потребление като сградите, промишлеността и транспорта. Преразгледаните правила също така възлагат по-голяма отговорност на публичния сектор за повишаване на енергийната ефективност. Публичните органи ще трябва систематично да вземат предвид изискванията за енергийна ефективност при възлагането на обществени поръчки за продукти, услуги, сгради и строителни работи. Въвежда се нова годишна цел за намаляване на потреблението на енергия с 1,9 на сто за публичния сектор. Задължението на държавите от ЕС да санират всяка година поне 3 на сто от разгънатата застроена площ на сградите, притежавани от публичната администрация, вече обхваща и регионалното и местното равнище. Фирмите ще бъдат насърчавани да бъдат по-енергийно ефективни съгласно преразгледаната директива. Първо, системите за енергийно управление ще се превърнат в задължение по подразбиране за големите потребители на енергия. Всички предприятия, включително малките  и средните предприятия (МСП), които надвишават 85 тераджаула (TJ) годишно потребление на енергия, ще трябва да въведат система за управление на енергията. В противен случай те ще бъдат подложени на енергиен одит (ако годишното им потребление надвишава 10 TJ). За първи път се въвежда и схема за докладване на енергийните характеристики на големите центрове за данни. Съгласно договорените правила държавите от ЕС ще трябва да насърчават местните планове за отопление и охлаждане в големите общини с население над 45 000 души. Освен това с преразгледаното определение за ефективни районни отоплителни и охладителни системи минималните изисквания ще бъдат постепенно променени, за да се гарантира напълно декарбонизирано снабдяване с районни отоплителни и охладителни системи до 2050 г. Подкрепата за нови високоефективни когенерационни агрегати, използващи природен газ и свързани с районни отоплителни системи в ефективни районни отоплителни и охладителни системи, ще бъде възможна само до 2030 г., докато всяко друго използване на изкопаеми горива ще бъде забранено за нови мощности за производство на топлинна енергия в такива системи. Следващи стъпки Днешното предварително споразумение изисква официално приемане от Европейския парламент и Съвета. След като приключи този процес, новото законодателство ще бъде публикувано в Официалния вестник на Съюза и ще влезе в сила.