Нов инструмент, който ще улесни туристическия бранш, може да бъде намерен на официалния сайт на Министерството на туризма, съобщиха от ведомството. Дирекция "Програмиране и управление на проекти" на Министерството разработи "Ръководство за възможностите за финансиране от Европейския съюз", предназначено за туристическия сектор и обхваща програмен период 2021-2027 г.
Ръководството е подготвено с цел да повиши информираността на представителите на туристическия бранш за всички съществуващи възможности за финансиране чрез използването на средства от европейските фондове и програмите през програмен период 2021-2027 г.
В него са представени основни характеристики за разглежданата програма от гледна точка на цел, териториален обхват, управляващ орган, потенциални бенефициенти, общ бюджет и са изведени примерни възможности и дейности, чрез които програмата би могла да предостави своята подкрепа на туристическия сектор.
Предвидена е препратка чрез линк към официалната интернет страница за всяка програма – за улеснение и за да бъде създадена практическа възможност всеки заинтересован да може да следи за актуална информация и покани за набиране на предложения по нея, както и да се запознава с индикативната годишна работна програма за съответната година.
Ръководството може да бъде открито на сайта на Министерството на туризма в секция "Програми и проекти".
В помощ на бизнеса, от края на септември миналата година, Министерство на туризма започна публикуването на интерактивни информационни графики, чрез които представя данни за развитието на туризма в страната. Графиките са изготвени на основната на събраните данни от Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) и по данни на НСИ.