От март до октомври тази година Сметната палата ще извърши одит на изпълнението на приноса на приоритетна ос 1 "Води" на Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 към националните цели в областта на водоснабдяването и канализацията. Това се посочва в съобщение, публикувано на сайта на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). 
Одитираният период е от 01.01.2014 до 31.12.2023 г., посочват от министерството. От МОСВ добавят, че е създадена организация за бърз достъп до информацията, свързана с одита, както и пълно съдействие на одитиращия екип.
На годишно информационно събитие през декември м.г. ръководителят на Управляващия орган на ОПОС (2014-2020) Галина Симеонова представи напредъка по приоритетните оси на програмата. Тя отбеляза изграждането на 570 км водоснабдителна мрежа и 16 пречиствателни станции по ос "Води", закритите и рекултивирани 52 общински депа, финансираните от ОПОС нови компостиращи инсталации в 98 общини и нови инсталации за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци в 76 общини по ос "Отпадъци".
През януари т.г. Комисията по околната среда и водите и Комисията по регионалното развитие и благоустройството изслушаха ресорните министри Росица Карамфилова и Иван Шишков относно състоянието на проектите по ос I „Води“ на ОПОС 2014-2020, тяхната реализация и за мерките, които се предприемат за усвояване на средствата по тази ос.