Проекти на заповеди за обявяване на защитени зони „Река Лом“, „Тимок“, „Ново село“ и „Река Огоста“ от екологичната мрежа „Натура 2000“, са публикувани за обществено обсъждане. Това съобщават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). 
Според проектозаповедите защитените зони се обявяват с цел опазване и поддържане на типове природни местообитания, местообитания на видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион, обясняват от ведомството. Определени са и забрани за дейности в границите на защитените зони, препоръчителни дейности с оглед постигане на природозащитните цели, както и режимите на дейности, подлежащи на съгласуване и одобрение.
Според проектозаповедите защитена зона „Река Лом“ е разположена на територията на общините Ружинци, Брусарци, Лом и Медковец, област Монтана. Обща площ на зоната е 17 227,142 дка. Защитена зона „Тимок“ е на територията на общините Брегово и Ново село, област Видин и е с обща площ 4 576,517 дка. Защитена зона „Ново село“ е на територията на общините Ново село и Брегово в област Видин, с обща площ 8 140,117 дка. Защитена зона „Река Огоста“ е разположена на територията на общините Козлодуй, Мизия и Оряхово, област Враца. Нейната обща площ 13 914,271 дка, отбелязват от МОСВ. 
Министерството информира, че в едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.
„Натура 2000“ е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. В края на февруари МОСВ публикува за обществено обсъждане специфични и подробни природозащитни цели за нови 22 защитени зони.