Значим и иновативен за Община Антоново социален проект представи Милка Иванова, гл. експерт в дирекция „Устройство на територията, екология, образование и проекти“, по време на конференцията „Европа в България: Общо бъдеще“, която се състоя днес в Националния пресклуб на БТА в Търговище. 
Проект „Социално –икономическа интеграция на маргинализирани общности и подобряване достъпа до образование – Антоново“ е на стойност над 860 хил. лева и е финансиран по две оперативни програми (ОП) – „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“, обясни Иванова. 
За изпълнението му Община Антоново работи съвместно с детска градина „Шестте ястребинчета“, сдружение „Център за междуетнически диалог и толерантност „АМАЛИПЕ“, Народно читалище „Христо Ботев – 1921 г.“ и потребителна кооперация „Крепост“ в село Стеврек. Асоциирани партньори са Министерството на образованието и науката, Агенцията за социално подпомагане, Областна администрация – Търговище и Регионалната здравна инспекция.
Целта на проекта е повишаване качеството на живот на участниците в целевите групи, създаване на условия за социално включване и намаляване на бедността чрез намиране на заетост и постигане на трайна интеграция на маргинализираните общности, включително на ромите. 
По проекта са осъществени редица обучения, информационни кампании и консултации, както с представители на местната общност, така и с общински служители. Сред засегнатите теми са преодоляване на негативните стереотипи и популяризиране на културната идентичност на етническите общности; активиране на икономически неактивни лица; решаване на обществени, образователни или професионални проблеми; компютърна грамотност; превенция на ранното отпадане от училище; здравна култура; семейно планиране и здравни и социални права. 
По думите на Иванова благодарение на проекта деца, чийто майчин език не е българският, са получили познания и подготовка за успешен старт в училище, а родители са били насърчени да участват активно в образователния процес и чрез личен пример да възпитат децата си в толерантни качества.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА "Европа в България: Общо бъдеще".