Служебното правителство одобри петнадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), с което се предвижда осигуряване на условия, при които малките и средни предприятия, преработващи земеделски продукти, групите и организациите на производители и земеделските стопани да получат спешна безвъзмездна помощ, за да преодолеят негативните последици от руското нашествие в Украйна, съобщиха от пресслужбата на кабинета.
С това изменение се създава нова подмярка 22.2. "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна". Финансирането е под формата на еднократна помощ и ще осигури ликвидност, предвид затрудненията, пред които секторът е изправен при преработката или маркетинга на селскостопански продукти. Подкрепа ще се предоставя на територията на цялата страна за микро-, малки и средни предприятия, преработватели на селскостопански продукти, групи и организации на производители.
Промяна предвижда да бъде разширен и обхватът на подмярка 22.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделски стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна" за подпомагане на допълнителни чувствителни сектори, като финансовата помощ ще бъде насочена в секторите "Растениевъдство" - за земеделски стопани, отглеждащи оранжерийни ягоди и малини и "Животновъдство" - за земеделски стопани, отглеждащи пчелни семейства.
Решението на Министерския съвет не води до въздействие върху държавния бюджет и е в рамките на първоначално зададените параметри на ПРСР 2014 - 2020 година, отбелязват от пресслужбата на Министерския съвет. 
БТА припомня, че до 27 февруари 2023 г. на официалната интернет страница на Министерството на земеделието, както и на Портала за обществени консултации, е публикуван проект на Наредбата за прилагане на подмярка 22.2 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., за становища от заинтересованите страни. С обнародването на настоящата наредба предстои да стартират приеми на заявления за подпомагане по под-мерки 22.1 и 22.2 за Извънредна временна подкрепа за земеделски стопани и МСП, особено засегнати от въздействието на руската инвазия в Украйна. Приемът по процедурите ще започне в рамките на следващия календарен месец.