Фирма "Гласко" успешно реализира проекти, съфинансирани с европейки средства. Това съобщи Иван Иванов, финансов анализатор във фирмата, който участва в конференцията в Търговище по проект "Европа в България: Общо бъдеще", изпълняван от БТА с подкрепата на Европейската комисия. 
Три са одобрените проекти на "Гласко" до момента, два от които вече са успешно приключили. 
Първият осъществен проект е по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" (2007-2013 г.) на стойност 1 860 000 евро. Иванов подчерта, че чрез изпълнението на този проект е закупено необходимо оборудване за производството, като инвестициите са дали на фирмата конкурентно предимство, повишена е производителността.
Иванов акцентира върху реализирания проект "Подобряване на производствения капацитет в "Гласко" ООД". Той е изпълнен по ОП "Иновации и конкурентоспособност" (2014-2020 г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Неговата основна цел е да се подобри производственият капацитет, конкурентоспособността, жизнеспособността и експортният потенциал на "Гласко" ООД чрез инвестиция в нови материални активи. Иванов добави, че чрез проекта е постигната диверсификация на дейността на фирмата чрез внедряване на нова производствена високотехнологична и енергоспестяваща машина – закупена е ново поколение закаляваща пещ за производство на висококачествено плоско закалено и топлоустойчичо стъкло. Увеличена е производителността чрез оптимизиране на производствените процеси, както и средните генерирани приходи от износ чрез навлизане на нови пазарни сектори и сегменти.
Общият бюджет на проекта  е 2 191 000 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП "Иновации и конкурентоспособност" е в размер на 999 096 лв. или 45,60 процента от общите допустими разходи. Останалите средства са осигурени от бенефициента.
Фирмата е спечелила и проект, който ще бъде реализиран през новия програмен период 2021-2027 г. по програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията". Той е на стойност от 1 500 000 лв. като безвъзмездната финансова подкрепа е в размер на 55 процента от общите разходи. И тук основната инвестиция ще е в закупуване на нови машини.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА "Европа в България: Общо бъдеще".