Интегрирана финансово-информационна система внедри Националният системен интегратор „Информационно обслужване“ в Министерския съвет. Проектът обхваща 40 ведомства, сред които администрацията на Министерски съвет, 28-те областни администрации и второстепенните разпоредители с бюджет, съобщиха от „Информационно обслужване“.
Системата ползва основните модулни компоненти на SAP (Бюджет, Финансово счетоводство, Дълготрайни активи и Материално стопанство), които са специално адаптирани с допълнителни технологични и функционални настройки, съгласно изискванията на възложителя. Тя позволява ускорено и автоматизирано обработване на данните във финансово-стопанската и бюджетна дейност на Министерския съвет. Чрез системата се повишава фискалната прозрачност и се засилва финансовата дисциплина.
Подобни адаптирани версии на SAP, разработени и администрирани от „Информационно обслужване“, работят успешно в някои общини на Република България, в Министерството на финансите, всички второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на финансите, дирекция „Национален фонд“ в качеството ѝ на сертифициращ орган и всички изпълнителни агенции към сертифициращия орган. SAP работи успешно и във всички управляващи органи и междинни звена на оперативните програми по Структурните и Кохезионния фонд, както и в третостепенни разпоредители с бюджет към Национална агенция по приходите и Агенция Митници.
Преди по-малко от година Министерският съвет (МС) прие промени в списъка на административните органи, чиито информационни системи се поддържат от „Информационно обслужване“. Тогава бе решено правителството да възлага на системния интегратор дейностите, свързани с внедряване и поддържане на Интегрираната финансово - информационна система за разпоредителите с бюджет към МС.